Latviešu valoda


 

Latviešu valodas kursi A2 Krievijas pilsoņiem, kas iepriekš bija Latvijas nepilsoņi!

Vai Krievijas pilsoņiem ar pastāvīgo uzturēšanās atļauju ir jākārto eksāmens latviešu valodā? Tas ir jākārto, bet ne visiem. 2022. gada 24. septembrī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz, ka Krievijas pilsoņiem, kuri vēlas saglabāt pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) līdz 2023.gada 8.septembtim ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas pārbaudi (līmenis A2). Šie grozījumi attiecas tikai uz tiem, kuri savulaik ir atteikušies no Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa statusa, tā vietā izvēloties Krievijas pilsonību, un vienlaikus turpina dzīvot Latvijā uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pamata (t.i. saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktu). Tagad, lai šo statusu saglabātu, būs jākārto valsts valodas pārbaude. Ja eksāmens netiks nokārtots līdz 2023. gada 1. septembrim un attiecīgi netiks saņemta jaunā pastāvīgā uzturēšanās atļauja, visas pašreiz spēkā esošās pastāvīgās uzturēšanās apliecības, kas izsniegtas Krievijas pilsoņiem, pamatojoties uz augstākminēto likuma pantu, tiks anulētas (neatkarīgi no tā, kāds derīguma termiņš ir norādīts uz apliecības). Tomēr likums paredz dažus izņēmumus no šī noteikuma. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 “Par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas zināšanu pārbaudes kārtību” pārbaudi nekārto persona:

-        kura ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā (ko apliecina, piemēram, ar diplomu, sertifikātu, atestātu, mācību iestādes izziņu);

-        kura apguvusi akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā 9. klasei vai centralizēto eksāmenu latviešu valodā 12. klasei, ko apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts;

-        kura Eiropas skolā sekmīgi nokārtojusi latviešu valodas bakalaurāta eksāmenu, ko apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija; kurai ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnoze, kas minēta augstākminēto MK Noteikumu 2. pielikumā (nepieciešama ārsta rehabilitologa izziņa);

-        kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu;

-        kura ir sasniegusi 75 gadu vecumu.

Svarīgi atzīmēt, ka visi latviešu valodas prasmes sertifikāti, kas izsniegti līdz 2001. gada 31. janvārim, ir nederīgi. Attiecīgi sertifikātiem par centralizētā eksāmena nokārtošanu latviešu valodā 9. un 12. klasē, ar kuriem persona var tikt atbrīvota no pārbaudes kārtošanas, jābūt izsniegtiem ne agrāk kā 2001. gada 31. janvārī.

Kad ir tuvāka grupa?

No 27.11.2023.  DUBULTU PROSPEKTS 11, JŪRMALA. Kopā 30 nodarbības, pēc tām jākārto valsts eksāmenu uz A2 līmeni. 380 eiro ar pārskaitījumu vai uz vietas

No 27.11.2023. pirmdienās, trešdienās, piektdienās 16:00-18:40 Gogoļa ielā 7, Rīgā vai Merķeļa iela 17/19, Rīga un Rīgas ielā 65, Daugavpilī . Kopā 30 nodarbības, pēc tām jākārto valsts eksāmenu uz A2 līmeni.

Cik maksā?

360 eiro ar pārskaitījumu vai uz vietas:

Rīga, Merķeļa iela 17/19, 29996045, merkela17@fortuna.lv

Rīga, Gogoļa iela 7, 25911009, info@fortuna.lv

Rīga, Brīvības iela 162/2, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv

Jūrmala, Dubultu prosp. 11, 27088682, jurmala@fortuna.lv

Daugavpils, Rīgas iela 65, 20042381, daugavpils@fortuna.lv

 

 

Курсы латышского языка А2 для граждан России, ранее являвшимися негражданами Латвии!

Должны ли российские граждане с постоянным видом на жительство сдавать экзамен по латышскому языку?

Это надо сдавать, но не всем. 24 сентября 2022 года вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают, что граждане России, желающие сохранить постоянный вид на жительство в Латвии, должны предоставить документ, удостоверяющий, что они сдали тест на знание государственного языка (уровень А2). Эти поправки касаются только тех, кто отказался от статуса гражданина или негражданина Латвии, выбрав вместо него российское гражданство, и при этом продолжает жить в Латвии на основании постоянного вида на жительство (т.е. в соответствии со статьей 24, Часть первая, статья 8 Закона об иммиграции). Теперь, чтобы сохранить этот статус, необходимо будет пройти тест на знание государственного языка. В случае не сдачи экзамена до 1 сентября 2023 г. и неполучения соответственно нового разрешения на постоянное проживание все действующие на данный момент разрешения на постоянное проживание, выданные гражданам РФ на основании указанной статьи закона, будут аннулированы (независимо от срока действия срок, указанный в сертификате). Однако закон предусматривает некоторые исключения из этого правила. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 157 «Об уровне владения государственным языком и порядке проверки знания государственного языка» испытание не сдается лицом:

- кто получил основное, среднее или высшее образование по аккредитованным программам на латышском языке (подтверждается, например, дипломом, аттестатом, аттестацией, справкой из учебного заведения);

- прошедшее обучение по аккредитованной программе обучения меньшинств и сдавшее централизованный экзамен по латышскому языку за 9-й класс или централизованный экзамен по латышскому языку за 12-й класс, что подтверждается аттестатом о начальном или общем среднем образовании;

- кто успешно сдал экзамен на степень бакалавра латышского языка в европейской школе, утвержденной Министерством образования и науки; имеющие функциональные ограничения, связанные со здоровьем, или диагноз, указанный в Приложении 2 к вышеуказанным Правилам МК (необходима справка от врача-реабилитолога);

- не достигший 15-летнего возраста;

- достигший 75-летнего возраста.

Важно отметить, что все сертификаты о знании латышского языка, выданные до 31 января 2001 года, недействительны. Соответственно, сертификаты о сдаче централизованного экзамена по латышскому языку в 9 и 12 классах, при наличии которых лицо может быть освобождено от сдачи теста, должны быть выданы не ранее 31 января 2001 года.

Когда самая близкая группа?

No 27.11.2023.  Дубулту пр. 11, Юрмала. Всего 30 уроков, после которых предстоит сдать госэкзамен на уровень А2. 380 евро перечислением или оплата на мест.

С 27.11.2023 по понедельникам, средам, пятницам с 17:00 до 19:40 по адресу ул. Гоголя 7, в Риге или ул. Меркеля 17/19, в Риге и в Даугавпилсе, на ул. Ригас 65. Всего 30 уроков, после которых предстоит сдать госэкзамен на уровень А2.

Сколько?

360 евро перечислением или оплата на месте:

Рига, улица Меркеля 17/19, 29996045, merkela17@fortuna.lv

Рига, улица Гоголя 7, 25911009, info@fortuna.lv

Рига, улица Бривибас 162/2, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv

Юрмала, проспект Дубулту 11, 27088682, jurmala@fortuna.lv

 

Даугавпилс, ул. Ригас 65, 20042381, daugavpils@fortuna.lv

 

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.