DOKUMENTI3


SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “MBR”

 

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

 

2019.- 2023.gadam

 

 

 

 

 

 

 

Rīga 2019

 

 


 

MĀCĪBU CENTRA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MBR” (turpmāk - Mācību centrs) dibināts 2003.gadā. Tās dibinātājs ir fiziskas personas – Ļubova Prauliņa un Aleksandrs Vorobjovs. Šobrīd Mācību centra juridiskā adrese ir: Rīga, Gogoļa iela 7.

Mācību centrā strādā pedagoģiskie darbinieki, kuriem ir Valsts Izglītības likumam un Ministru kabineta noteikumiem atbilstoša izglītība. Mācību centra finansējumu veido izglītojamo kursu maksa, dibinātāju līdzekļi, dāvinājumi.

 

MĀCĪBU CENTRA PamatmērķiS

 

Izglītības iestādes darbības pamatmērķis ir tādas izglītības vides veidošana, kas nodrošinātu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

MĀCĪBU CENTRA galvenie uzdevumi

 

1.      Attīstīt Mācību centra darbību, izstrādājot, licenzējot un akreditējot jaunas profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmas.

2.      Īstenot licencētas un akreditētas tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas.

3.      Piesaistīt, nodrošināt un sekmēt izglītojamos attiecīgo iemaņu veidošanā atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai.

4.      Nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, sekmējot viņu konkurētspēju esošajos sociālekonomiskajos apstākļos.

5.      Nodrošināt izglītības ieguvi izmantojot e-apmācības pakalpojumu.

6.      Pedagogu profesionalitātes paaugstināšana tālākizglītības kursos – sagatavošana darbam ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām.

7.      Mācību centra fiziskās un materiāli-tehniskās vides pilnveidošana.

8.      Mācību centra iekšējo dokumentu sakārtošana atbilstoši ārējiem normatīvajiem dokumentiem.

 

Darbības virzieni

1.      Dažādu nozaru profesionālās tālākizglītības, pilnveides un neformālās izglītības kursi.

2.      Publiskie kursi, semināri speciālistiem un/vai interesentiem no dažādiem uzņēmumiem.

3.      Dažādi projekti, izglītojoši pasākumi un aktivitātes pēc pasūtījuma.


IEPRIEKŠĒJĀ PĀRSKATA PERIODA IZVIRZĪTO PRIORIŠU ĪSTENOŠANA

(2016.-2018.g.)

 

Mācību centra

darbības joma

Darbības priorite

Sasniegtais

1.    bu saturs

Izglītības programmu īstenošanas rezultātu izvērtēšana.

1.         Regulāri tiek apkopota informācija par kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem un rezultāti pārrunāti ar kvalifikācijas eksāmenu komisiju.

2.         Pēc izglītojamo aptauju un pasniedzēju stundu hospitācijas rezultātiem tiek vērtēta pasniedzēju darba kvalitāte.

3.         Veicināta pasniedzēju pieredzes apmaiņa Mācību centrā un ārpus tā.

2.    šana un mācīšanās

Pasniedzēju profesionālās

kompetences pilnveidana, realizējot standartus un programmas.

1.         Pasniedzēji informēti par tālākizglītības iegūšanas iesjām, un atbalstīta pasniedzēju izglītošanās, kursos un piedalīšanās semināros.

2.         Veicināta pasniedzēju pieredzes apmaiņa un sadarbība par jaunāko mācību metožu izmantanu dažādu mācību priemetu stundās.

3.         Uzkti pasniedzēju izstrādātie metodiskie materiāli.

4.         Sistematizēta un regulāri papildināta informācija par pasniedzēju kvalifikāciju un tālākizglītību.

3. Izglītojamo sasniegumi

Katra izglītojamā personiskās

iniciatīvas un atbildības attīstīšana.

 

Veikta izglītojamo testēšana viedokļa noskaidrošanai par Mācību centra un pasniedzēju darbu un tā metodēm.

4. Mācību centra vide

Uzlabots izglītības iestādes telpu aprīkojums.

Izglītības iestādes telpas aprīkotas ar žalūzijām.

5. Resursi

Materiāli tehniskās bāzes

pilnveidošana atbilstoši izglītības programmu prasībām.

Izvērtēta telpu un materiāli tehniskā bāze, lai nodrošinātu pilnvērtīgu priekšmetu mācīšanu.

Apzināti mācību programmu īstenošanai nepieciešamie mācību līdzekļi.

 


 

6.      Mācību centra darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Mācību centra atpazīstamības nodrošināšana

 Pilnveidota mācību centra mājaslapa.

 Paplašināts sadarbības partneru loks.

 

MĀCĪBU CENTRA attīstības prioritātes

 

Pamat-joma

2019

2020

2021

2022

2023

Mācību saturs

Mācību programmu satura aktualizācija

Mācību priekšmetu programmu īstenošana, satura papildināšana, jaunu programmu izstrāde

Mācību priekšmetu programmu satura pilnveidošana atbilstoši licencētajām tālākizglītības programmām saskaņā ar Profesiju standartu.

Sadarbībā ar nozares pārstāvjiem - mācību programmu satura aktualizācija, moduļu programmu izstrāde.

Mācību satura īstenošanai paredzētā laika sadalījuma efektivitātes nodrošināšana.

Mācīšana un mācīšanās

Mācīšanas un mācīšanās procesa saikne ar reālo darba vidi.

Mācīšanas un mācīšanās procesa saikne ar reālo darba vidi.

Mācīšanas un mācīšanās procesa saikne ar reālo darba vidi.

Moduļu apmācības ieviešana atsevišķās programmās

Moduļu apmācības ieviešana pārējās apmācībai piemērotās programmās

Izglīto-jamo sasniegumi

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Mācību centra vide

Mācību telpu estētiskas vides pilnveidošana.

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Resursi

 

Mācību literatūras krājumu papildināšana, labiekārtošana un modernizācija.

Materiālās bāzes papildināšana ar modernajām tehnoloģijām.

Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību satura īstenošanā, pedagogu un izglītojamo sadarbība mācību procesā.

Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību satura īstenošanā, pedagogu un izglītojamo sadarbība mācību procesā.

Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību satura īstenošanā, pedagogu un izglītojamo sadarbība mācību procesā.

Mācību centra darba organizā-cija, vadība, kvalitātes nodroši-nāšana

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija

Pašvērtējuma izstrāde.

Aptauju veikšana.

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija

Pašvērtējuma izstrāde.

Aptauju veikšana.

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija.

Pašvērtējuma izstrāde.

Aptauju veikšana.

 

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija.

Pašvērtējuma izstrāde.

Aptauju veikšana. Mājaslapas pilnveide.

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija.

Pašvērtējuma izstrāde. Aptauju veikšana.

Prioritāšu īstenošanas plāns

2019.m.g. – 2023.m.g.

 

Pamatjoma

Mācību saturs

Prioritāte

Mācību priekšmetu programmu satura pilnveidošana un aktualizācija, jaunu programmu izstrāde

Mērķis

Programmu satura atbilstība reālās praktiskās vides apstākļiem un izmaiņām Profesiju standartā

Novērtēšanas kritēriji

·      katra mācību priekšmeta programma atbilst licencētajai profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmai;

·      katrs mācību priekšmeta pedagogs zina sava mācību priekšmeta lomu profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas īstenošanā;

·      pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu;

pilnveidojuši savas profesionālās prasmes;

·      izglītojamo mācību sasniegumu dinamikā ir izaugsme;

·      izglītojamo aptaujas, sarunas liecina par kvalitatīvu mācību procesu;

·      jaunu programmu, t.sk. moduļu programmu izstrāde un licenzēšana;

·      darba devēju aptaujas par izglītojamo iegūtās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

 

Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un pārraudzība

Mācību priekšmetu programmu satura pilnveidošana un aktualizācija, jaunu programmu izstrāde

Direktors

Administrācija

2019.-2023. m.g.

 

Mācību centra budžets, pedagogu darbs

Administrācija

 

2019.m.g. – 2023.m.g.

 

Pamatjoma

Mācīšana un mācīšanās

Prioritāte

Izglītības kvalitātes aktualizācija apmācību metodikas pilnveidošanā

Mērķis

Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus, radīt pozitīvu mācīšanās motivāciju

Novērtēšanas kritēriji

·      prasmju pilnveide praktiskajā pielietojumā;

·      mācību sasniegumu rezultātu pozitīva dinamika;

·      mācību stundu novērtēšanas un analīzes dokumenti;

·      pamatprasmju pielietojums informācijas tehnoloģiju izmantošanā;

·      mācīšanas un mācīšanās metožu daudzveidība.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole,

pārraudzība

1. Izglītības kvalitātes aktualizācija apmācību metodikas pilnveidošanā, duālās apmācības ieviešana

Administrācija

Visu laiku

Cilvēkresursi, mācību centra budžets

Direktors

2. Attīstīt pedagogu pašvērtējuma prasmes.

Administrācija

Visu laiku

Cilvēkresursi, mācību centra budžets

Direktors

3. Pilnveidot pārbaudes darbu veidošanas un vērtēšanas prasmes.

Administrācija

Visu laiku

Pārbaudes darbi

Direktors

 

2019.m.g. – 2023.m.g.

 

Pamatjoma

Izglītojamo sasniegumi

Prioritāte

Izglītojamo mācību sasniegumi profesionālajos mācību priekšmetos

Mērķis

Profesionālo priekšmetu kvalitatīva īstenošana

Novērtēšanas kritēriji

·      mācību sasniegumu rezultātu analīze gadā;

·      kvalifikācijas eksāmenu saturs un rezultāti;

·      mācīšanas un mācīšanas procesa metožu daudzveidība;

·      integrēto tēmu un starppriekšmetu saiknes plānojums mācību saturā.

 

Ieviešanas gaita

 

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole,

pārraudzība

1.      Profesionālo priekšmetu pedagogiem pilnveidot savas profesionālās prasmes, veikt pašizglītību.

Pedagogi

Visu laiku

Mācību centra budžets, kursi, semināri

Direktors

2.      Mācību stundās pārraudzīt mācību priekšmeta satura īstenošanu.

Administrācija

Visu laiku

Mācību stunda

Direktors

3.      Mācību priekšmetu programmu papildināšana ar integrētajām un starppriekšmetu tēmām.

Pedagogi

Visu laiku

Programma

Direktors

4.      Pilnveidot prasmes pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā.

Administrācija

Visu laiku

Mācību stunda, pārbaudes darbi

Direktors

 

 

 

 

2019.m.g. – 2023.m.g.

 

Pamatjoma

Mācību centra vide

Prioritāte

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Mērķis

Nodrošināt draudzīgu, demokrātisku un estētisku

 mācību centra vidi.

Novērtēšanas kritēriji

·           demokrātiska un estētiska mācību centra vide;

·           estētiski, mūsdienu prasībām atbilstoši mācību kabineti;

·           mācību centra kolektīvs atbildīgi izturas pret skolas emocionālo un fizisko vidi.

 

Ieviešanas gaita

 

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole,

pārraudzība

1.      Veicināt demokrātiskas un estētiskas vides pilnveidi, sekmēt videi draudzīgas attieksmes veidošanos.

Pedagogi, direktors

Visu laiku

Mācību centra budžets, pedagogu gatavotie materiāli

Direktors

2.      Turpināt mācību centra telpu vides labiekārtošanu.

Direktors

Visu laiku

Mācību centra budžets

Direktors

3.      Turpināt attīstīt pedagogos un izglītojamajos apziņu par savu lomu mācību centra tēla veidošanā.

Pedagogi, direktors, izglītojamie

Visu laiku

Pedagogu darbs, izglītojamo līdzdalība

Direktors

4.      Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi.

Dibinātājs

Visu laiku

Mācību centra budžets, cilvēkresursi,

dibinātāju līdzekļi

Direktors

 

2019.m.g. – 2023.m.g.

 

Pamatjoma

Resursi

Prioritāte

Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību satura īstenošanā, pedagogu un izglītojamo sadarbība mācību procesā.

Mērķis

Pilnveidot tehnoloģijas Mācību centra darba vadībā un mācību procesā.

Novērtēšanas kritēriji

  • atjaunota datorprogrammatūra;
  • papildināta materiāli tehniskā bāze;
  • izglītojamajiem un pedagogiem ir pieejamas jaunākās informācijas tehnoloģijas;
  • mācīšanas un mācīšanās procesā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas;
  • modernizēts pedagogu un izglītojamo darbs.

Ieviešanas gaita

 

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole,

pārraudzība

1.      Iegādāties jaunas nepieciešamās datorprogrammas

Direktors

Visu laiku

Mācību centra budžets

Direktors

2.      Mācību materiāli-tehniskās bāzes pilnveidošana mācību programmās

Direktors

Visu laiku

Mācību centra budžets

Direktors

3.      Iegādāties jaunas datortehnoloģijas

Dibinātājs

Visu laiku

Mācību centra budžets,

dibinātāja līdzekļi

Direktors

4.      Mācīšanas un mācīšanās procesā izmantot jaunākās tehnoloģijas.

Pedagogi

Visu laiku

Cilvēkresursi, Mācību centra budžets

Direktors

5.      Iegādāties mācību procesam nepieciešamās grāmatas

Dibinātājs

Visu laiku

Mācību cen

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.