DOKUMENTI2


Turpinājums

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

 

 

Kārtība izstrādāta pamatojoties uz šādiem normatīviem aktiem:

Ø  Profesionālās izglītības likuma 23. panta 3. punkts (1999);

Ø  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumi Nr.332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”;

Ø  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”.

1.      Vispārīgie noteikumi.

1.1.   Šī kārtība nosaka vērtēšanas veidus, izglītojamo un pedagogu tiesības un pienākumus, vērtējot mācību sasniegumus, kā arī kārtību, kādā kārtojami un pieņemami pārbaudījumi. Pārbaudījums ir izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana, kas noteikti mācību kursa programmā. Pārbaudījumus iedala kārtējos un noslēguma pārbaudījumos.

1.2.   Vērtēšanas kārtība jāievēro visiem SIA “MBR” (turpmāk - Mācību centrs) pedagogiem visos mācību priekšmetos.

1.3.   Vērtēšanas kārtības prasības ir vienādas visām izglītības programmām, mācību priekšmetiem un visiem pedagogiem.

1.4.   Ar vērtēšanas kārtību, saturu un metodēm jāiepazīstina visi Mācību centra pedagogi un izglītojamie.

1.5.   Pedagogs vērtē izglītojamo zināšanas konkrētā mācību priekšmetā ar vērtējumu 10 ballu skalā un „ieskaitīts”, „neieskaitīts.

 

2.      Mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis, uzdevumi un pamatprincipi.

2.1.   Vērtēšanas kārtības mērķis ir nodrošināt izglītojamo vērtēšanas kvalitāti un principu vienotību Mācību centrā atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2.   Uzdevumi:

2.2.1.      Sekmēt izglītojamo atbildību par mācību procesā sasniedzamo rezultātu.

2.2.2.      Motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus.

2.2.3.      Veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai.

2.3.   Vērtēšanas pamatprincipi:

2.       

2.1.       

2.2.       

2.3.1.      vienreizējas vērtēšanas princips – vērtēt vienu reizi, atzīt iepriekš iegūtos vērtējumus;

2.3.2.      elastīguma princips – vērtēt neatkarīgi no mācīšanās vietas, ilguma, formas un veida;

2.3.3.      summēšanas princips – kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, ja secīgi pierādīti un novērtēti visi profesionālo kompetenču moduļi vai profesionālie mācību priekšmeti;

2.3.4.      prasmju vai praktiskuma princips – prioritāri kompetences vērtēt to praktiskā demonstrācijā;

2.3.5.      pēctecības princips – vērtēt, ņemot vērā nozaru kvalifikāciju struktūru aprakstos vai nozares profesionālo darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos iekļautās nozares profesijās ietilpstošās specializācijas vai saistītās profesijas, ja attiecināms.

 

3.      Mācību sasniegumu vērtēšana.

3.1.   Izglītojamo zināšanas, prasmes un attieksmes vērtē mācību kursa ietvaros. Pārbaudes formas ir atkarīgas no kursa satura specifikas.

3.2.   Programmas apguves vērtēšanā tiek izmantotas dažādas pārbaudes formas - tests, individuāla vai grupas projekta prezentācija, praktiskais darbs, tēmas noslēguma darbs, kvalifikācijas prakse, kvalifikācijas eksāmens. Pārbaudes veids var būt mutisks, rakstveida, praktisks un kombinēts.

3.3.   Uzsākot nodarbības, pedagogs iepazīstina izglītojamos ar konkrētā mācību priekšmeta prasībām, apjomu, pārbaudījuma formu un veidu.

3.4.   Nosakot pārbaudījuma kvalitatīvo vērtējumu, pedagogam ir tiesības izvērtēt izglītojamo darba rezultātus mācību priekšmetā.

3.5.   Pārbaudījumu rezultātus vērtē pēc 10 ballu skalas, ievērojot šādus vērtēšanas kritērijus:

 

Vērtē-jums

Vārdiskais nosaukums

Saīsi-nājums

Apguves līmenis

10

Izcili

 

izc.

zināšanas, kas pārsniedz mācību priekšmeta programmas prasības, liecina par patstāvīgu zināšanu papildināšanu, par priekšmeta saturu dziļu izpratni un zināšanu pielietošanu

9

Teicami

 

teic.

pilnā mērā apgūtas mācību priekšmeta programmas prasības, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas

8

Ļoti labi

 

ļ.labi

izglītojamā zināšanas, prasmes un iemaņas atbilst priekšmeta  programmas prasībām, tomēr trūkst dziļākas izpratnes spējas zināšanas patstāvīgi piemērot sarežģītākiem jautājumiem

7

Labi

 

labi

apgūtas priekšmeta programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami arī nebūtiski trūkumi zināšanu apguvē un nepie­tiek prasmes zināšanas patstāvīgi izmantot

6

Gandrīz labi

 

g.labi

apgūtas priekšmeta programmas prasības, tomēr konstatējamas nelielas nepilnības teorijas pārzināšanā, māka to izklāstīt vai saistīt ar praksi

5

Viduvēji

 

viduv.

visumā apgūtas priekšmeta programmas prasības, kaut arī konstatējama vairākas svarīgas nepilnības teorijas pār­zināšanā, izpratnē, izklāstā un mākā to saistīt ar praksi

4

Gandrīz viduvēji

 

g.viduv.

izglītojamā zināšanas, prasmes un iemaņas atbilst minimālajam priekšmeta programmas prasību līmenim, tomēr konstatējama nepietie­kama teorijas pārzināšana, kā arī prasmju trūkums zināšanu praktiskā izmantošanā

3

Vāji

 

vāji

izglītojamais ir tikai daļēji apguvis priekšmeta programmas jautājumus, viņa zināšanas un prasmes tās izmantot ir nepietiekamas

2

Ļoti vāji

 

ļ.vāji

apgūtas virspusējas zināšanas par atsevišķiem priekšmeta jautājumiem, trūkst zināšanu un prasmes orientēties svarīgākajās mācību priekšmeta problēmās

1

Ļoti, ļoti vāji

ļ.ļ.vāji

nespēj veidot teorētiskās atbildes, izpildīt praktiskus uzdevumus

 

3.6.   Pedagogam savā mācību kursā ir tiesības mācību rezultātu vērtēšanai izmantot citus vērtēšanas kritērijus (punkti, burti u.c.), kurus, ierakstīšanai pārbaudes darba protokolā, pārvērš atbilstošā 10 ballu skalas vērtējuma. Mācību priekšmeta rezultāti tiek uzskaitīti elektroniski. Informāciju par savām sekmēm, kopvērtējumu izglītojamais var saņemt pie Mācību centra atbildīgajiem darbiniekiem (projekta vadītāja).

3.7.   Vērtēšanā pielieto arī vērtēšanas formu “ieskaitīts/ neieskaitīts”, “nav vērtējuma”:

-          ieskaitīts/ neieskaitīts”- modelis izglītojamo iegūto zināšanu un pamatprasmju kvantitatīvai novērtēšanai praktiskajos darbos, rakstu darbos, kvalifikācijas praksē;

-          “ieskaitīts” (i) – ja izglītojamais mācību vielu apguvis atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un kritērijiem. Lai saņemtu vērtējumu „i” vielas apguvei jābūt virs 50%;

-          “neieskaitīts” (n/i) – ja darbs norakstīts, izpildīts pareizi mazāk par pedagoga iepriekš noteikto apjomu (apgūts līdz 49%);

-          “nav vērtējuma” (n/v), ja izglītojamais nav nodevis pārbaudes vai ieskaites darbu vai nav piedalījies pārbaudes darbā, vai visā priekšmetā nav vērtējuma.

3.8.   Mutiskā vērtējuma rezultāts jāpaziņo izglītojamajam pārbaudījuma kārtošanas dienā, bet rakstisko – atkarībā no darba apjoma, bet ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc darba nodošanas.

3.9.   Jebkuri pārpratumi un protesti par pārbaudes darbu novērtējumu jāizskata triju dienu laikā pēc to saņemšanas, piedaloties pedagogam un Mācību centra direktoram.

3.10.     Pedagogam ir tiesības neatzīt pārbaudījumu par notikušu, ja tiek konstatēts, ka izglītojamais nav ievērojis pārbaudījuma kārtošanas ētikas noteikumus - izmantojis neatļautus palīglīdzekļus vai citu personu darbus un palīdzību, uzvedies aizskaroši pret pedagogu vai citām personām, kuras kārto pārbaudījumu vai atrodas pārbaudījuma kārtošanas telpā.

 

4.      Profesionālās kvalifikācijas prakse un eksāmens.

4.1.   Prakses atskaites aizstāvēšana. Praksi pabeidzot, izglītojamie iesniedz prakses vadītājam noteiktām prasībām atbilstošu atskaiti par praksi, dienasgrāmatu un praktikanta vērtējumu. Novērtējums par praksi pēc tās aizstāvēšanas tiek dots atbilstoši mācību programmas izstrādātajiem noteikumiem.

4.2.   Kvalifikācijas eksāmens ir izglītojamā zināšanu, prasmju un iemaņu gala pārbaudījums pēc programmas pilnīgas apgūšanas.

4.3.   Kvalifikācijas eksāmenu kārto, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju, un tas ietver zināšanu, prasmju un profesionālo kompetenču pārbaudi atbilstoši profesijas standarta prasībām.

4.4.   Valsts izglītības satura centrs nosaka kvalifikācijas eksāmena satura un norises metodiku, novērtē, saskaņo un apstiprina eksāmena dokumentāciju.

4.5.   Kvalifikācijas eksāmena organizācijas un norises kārtību, eksāmenu komisijas sastāva izveidošanas nosacījumus, vērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”.

4.6.   Kvalifikācijas eksāmenu pieņem ar direktora rīkojumu apstiprināta Kvalifikācijas eksāmena komisija.

4.7.   Noslēguma pārbaudījuma vietu un laiku nosaka ar direktora apstiprinātu pārbaudījumu grafiku.

 

5.      Izglītojamā tiesības un pienākumi

5.1.   Izglītojamā tiesības:

5.1.1.      Pirms pārbaudījuma noteiktā laika saņemt pedagoga konsultāciju.

5.1.2.      Izmantot pārbaudījuma kursa programmu un citus pedagoga noteiktos palīglīdzekļus.

5.1.3.      Ne vairāk kā vienu reizi kārtot pārbaudījumu bez komisijas maksas, lai saņemtu pietiekamu pozitīvu vērtējumu.

5.1.4.      Izglītojamais, kurš pārbaudījumā saņēmis vērtējumu 3 (“vāji”) un zemāk, to drīkst kārtot vēlreiz tikai par papildus maksu. Trešo reizi pārbaudījuma pieņemšanai tiek organizēta trīs pedagogu komisija. Profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir nokārtots, ja izglītojamais saņēmis tajā vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par "viduvēji  5"

5.1.5.      Izglītojamam ir tiesības vienas dienas laikā pēc pārbaudes darbu rezultātu paziņošanas saņemt paskaidrojumus par pieļautajām kļūdām.

5.1.6.      Rakstiski lūgt direktoru pārcelt pārbaudījumu uz vēlāku laiku, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespēja pārbaudījumu kārtot noteiktā laikā.

5.2.   Izglītojamā pienākumi:

5.2.1.      Ierasties uz pārbaudījumu norādītajā laikā.

5.2.2.      Ierasties uz pārbaudījumu lietišķā apģērbā;

5.2.3.      Ierasties uz pārbaudījumu, līdzi ņemot pedagogu norādītos palīgmateriālus un darbarīkus.

5.2.4.      Ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš vienoties ar pedagogu par atkārtotā pārbaudījuma laiku.

5.2.5.      Iemaksāt bankā noteikto maksu par atkārtotu pārbaudījumu pakalpojumu saskaņā ar apstiprinātu cenrādi.

 

6.      Pedagoga pienākumi un tiesības noslēguma pārbaudījumā

6.1.   Pedagoga tiesības:

6.1.1.      Neatļaut kārtot pārbaudījumu izglītojamam, kurš nav izpildījis visus pārbaudes darbus un patstāvīgos darbus.

6.1.2.      Uzdot izglītojamam papildu jautājumus par visu mācību priekšmeta kursu, lai noteiktu vērtējumu.

6.1.3.      Izlikt negatīvu vērtējumu (1 balli) vai "neieskaitīts", ja izglītojamais izmantojis neatļautus palīgmateriālus vai līdzekļus vai arī, ja tiek konstatēts plaģiāts.

6.1.4.      Noteikt izglītojamam individuālā pārbaudījuma laiku.

6.2.   Pedagoga pienākumi:

6.2.1.      Ne vēlāk kā otrās nodarbības laikā paziņot par prasībām, kas izglītojamam jāievēro, lai mācību priekšmetā saņemtu pozitīvu vērtējumu.

6.2.2.      Pirms pārbaudījuma saņemt noslēguma pārbaudījuma protokola lapu, lai varētu ierakstīt pārbaudījuma vērtējumu;

6.2.3.      Ne vēlāk kā trešajā dienā pēc pārbaudījuma iesniegt pārbaudījuma protokola lapu direktoram;

6.2.4.      Ierakstīt pārbaudījuma protokola lapā zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējumu;

6.2.5.      Atkārtota pārbaudījuma gadījumā aizpildīt un nodot jaunu pārbaudījuma protokola lapu.

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “MBR”

 

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

 

2019.- 2023.gadam

 

 

 

 

 

 

 

Rīga 2019

 

 


 

MĀCĪBU CENTRA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MBR” (turpmāk - Mācību centrs) dibināts 2003.gadā. Tās dibinātājs ir fiziskas personas – Ļubova Prauliņa un Aleksandrs Vorobjovs. Šobrīd Mācību centra juridiskā adrese ir: Rīga, Gogoļa iela 7.

Mācību centrā strādā pedagoģiskie darbinieki, kuriem ir Valsts Izglītības likumam un Ministru kabineta noteikumiem atbilstoša izglītība. Mācību centra finansējumu veido izglītojamo kursu maksa, dibinātāju līdzekļi, dāvinājumi.

 

MĀCĪBU CENTRA PamatmērķiS

 

Izglītības iestādes darbības pamatmērķis ir tādas izglītības vides veidošana, kas nodrošinātu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

MĀCĪBU CENTRA galvenie uzdevumi

 

1.      Attīstīt Mācību centra darbību, izstrādājot, licenzējot un akreditējot jaunas profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmas.

2.      Īstenot licencētas un akreditētas tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas.

3.      Piesaistīt, nodrošināt un sekmēt izglītojamos attiecīgo iemaņu veidošanā atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai.

4.      Nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, sekmējot viņu konkurētspēju esošajos sociālekonomiskajos apstākļos.

5.      Nodrošināt izglītības ieguvi izmantojot e-apmācības pakalpojumu.

6.      Pedagogu profesionalitātes paaugstināšana tālākizglītības kursos – sagatavošana darbam ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām.

7.      Mācību centra fiziskās un materiāli-tehniskās vides pilnveidošana.

8.      Mācību centra iekšējo dokumentu sakārtošana atbilstoši ārējiem normatīvajiem dokumentiem.

 

Darbības virzieni

1.      Dažādu nozaru profesionālās tālākizglītības, pilnveides un neformālās izglītības kursi.

2.      Publiskie kursi, semināri speciālistiem un/vai interesentiem no dažādiem uzņēmumiem.

3.      Dažādi projekti, izglītojoši pasākumi un aktivitātes pēc pasūtījuma.


IEPRIEKŠĒJĀ PĀRSKATA PERIODA IZVIRZĪTO PRIORIŠU ĪSTENOŠANA

(2016.-2018.g.)

 

Mācību centra

darbības joma

Darbības priorite

Sasniegtais

1.    bu saturs

Izglītības programmu īstenošanas rezultātu izvērtēšana.

1.         Regulāri tiek apkopota informācija par kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem un rezultāti pārrunāti ar kvalifikācijas eksāmenu komisiju.

2.         Pēc izglītojamo aptauju un pasniedzēju stundu hospitācijas rezultātiem tiek vērtēta pasniedzēju darba kvalitāte.

3.         Veicināta pasniedzēju pieredzes apmaiņa Mācību centrā un ārpus tā.

2.    šana un mācīšanās

Pasniedzēju profesionālās

kompetences pilnveidana, realizējot standartus un programmas.

1.         Pasniedzēji informēti par tālākizglītības iegūšanas iesjām, un atbalstīta pasniedzēju izglītošanās, kursos un piedalīšanās semināros.

2.         Veicināta pasniedzēju pieredzes apmaiņa un sadarbība par jaunāko mācību metožu izmantanu dažādu mācību priemetu stundās.

3.         Uzkti pasniedzēju izstrādātie metodiskie materiāli.

4.         Sistematizēta un regulāri papildināta informācija par pasniedzēju kvalifikāciju un tālākizglītību.

3. Izglītojamo sasniegumi

Katra izglītojamā personiskās

iniciatīvas un atbildības attīstīšana.

 

Veikta izglītojamo testēšana viedokļa noskaidrošanai par Mācību centra un pasniedzēju darbu un tā metodēm.

4. Mācību centra vide

Uzlabots izglītības iestādes telpu aprīkojums.

Izglītības iestādes telpas aprīkotas ar žalūzijām.

5. Resursi

Materiāli tehniskās bāzes

pilnveidošana atbilstoši izglītības programmu prasībām.

Izvērtēta telpu un materiāli tehniskā bāze, lai nodrošinātu pilnvērtīgu priekšmetu mācīšanu.

Apzināti mācību programmu īstenošanai nepieciešamie mācību līdzekļi.

 


 

6.      Mācību centra darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Mācību centra atpazīstamības nodrošināšana

 Pilnveidota mācību centra mājaslapa.

 Paplašināts sadarbības partneru loks.

 

MĀCĪBU CENTRA attīstības prioritātes

 

Pamat-joma

2019

2020

2021

2022

2023

Mācību saturs

Mācību programmu satura aktualizācija

Mācību priekšmetu programmu īstenošana, satura papildināšana, jaunu programmu izstrāde

Mācību priekšmetu programmu satura pilnveidošana atbilstoši licencētajām tālākizglītības programmām saskaņā ar Profesiju standartu.

Sadarbībā ar nozares pārstāvjiem - mācību programmu satura aktualizācija, moduļu programmu izstrāde.

Mācību satura īstenošanai paredzētā laika sadalījuma efektivitātes nodrošināšana.

Mācīšana un mācīšanās

Mācīšanas un mācīšanās procesa saikne ar reālo darba vidi.

Mācīšanas un mācīšanās procesa saikne ar reālo darba vidi.

Mācīšanas un mācīšanās procesa saikne ar reālo darba vidi.

Moduļu apmācības ieviešana atsevišķās programmās

Moduļu apmācības ieviešana pārējās apmācībai piemērotās programmās

Izglīto-jamo sasniegumi

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Mācību centra vide

Mācību telpu estētiskas vides pilnveidošana.

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Resursi

 

Mācību literatūras krājumu papildināšana, labiekārtošana un modernizācija.

Materiālās bāzes papildināšana ar modernajām tehnoloģijām.

Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību satura īstenošanā, pedagogu un izglītojamo sadarbība mācību procesā.

Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību satura īstenošanā, pedagogu un izglītojamo sadarbība mācību procesā.

Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību satura īstenošanā, pedagogu un izglītojamo sadarbība mācību procesā.

Mācību centra darba organizā-cija, vadība, kvalitātes nodroši-nāšana

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija

Pašvērtējuma izstrāde.

Aptauju veikšana.

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija

Pašvērtējuma izstrāde.

Aptauju veikšana.

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija.

Pašvērtējuma izstrāde.

Aptauju veikšana.

 

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija.

Pašvērtējuma izstrāde.

Aptauju veikšana. Mājaslapas pilnveide.

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija.

Pašvērtējuma izstrāde. Aptauju veikšana.

Prioritāšu īstenošanas plāns

2019.m.g. – 2023.m.g.

 

Pamatjoma

Mācību saturs

Prioritāte

Mācību priekšmetu programmu satura pilnveidošana un aktualizācija, jaunu programmu izstrāde

Mērķis

Programmu satura atbilstība reālās praktiskās vides apstākļiem un izmaiņām Profesiju standartā

Novērtēšanas kritēriji

·      katra mācību priekšmeta programma atbilst licencētajai profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmai;

·      katrs mācību priekšmeta pedagogs zina sava mācību priekšmeta lomu profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas īstenošanā;

·      pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu;

·      pedagogi pilnveidojuši savas profesionālās prasmes;

·      izglītojamo mācību sasniegumu dinamikā ir izaugsme;

·      izglītojamo aptaujas, sarunas liecina par kvalitatīvu mācību procesu;

·      jaunu programmu, t.sk. moduļu programmu izstrāde un licenzēšana;

·      darba devēju aptaujas par izglītojamo iegūtās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

 

Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un pārraudzība

Mācību priekšmetu programmu satura pilnveidošana un aktualizācija, jaunu programmu izstrāde

Direktors

Administrācija

2019.-2023. m.g.

 

Mācību centra budžets, pedagogu darbs

Administrācija

 

2019.m.g. – 2023.m.g.

 

Pamatjoma

Mācīšana un mācīšanās

Prioritāte

Izglītības kvalitātes aktualizācija apmācību metodikas pilnveidošanā

Mērķis

Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus, radīt pozitīvu mācīšanās motivā

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.