DOKUMENTI


 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ” MBR” 

Reģistrācijas numurs UR 4003226554, Reģistrācijas numurs IKVD 3360800230, Gogoļa iela 7-16, Rīga, LV-1050

 

APSTIPRINU

SIA “MBR” Mācību centrs direktors

______________________ A. Vorobjovs

2017.gada 29.novembrī

 

Aktualizēti 2022.gada 2.februārī

______________________ A. Vorobjovs

 

 

 

 

 

 

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM

 

I Vispārīgie jautājumi

1.            Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka SIA „MBR” (turpmāk – Mācību centrs) izglītojamo drošības nodrošināšanas kārtību, izglītības procesa organizāciju, izglītojamo tiesības un pienākumus, kārtību, kādā Mācību centrā uzturas svešas un nepiederošas personas, atbildību par Noteikumu neievērošanu.

2.            Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta.

 

II Kārtība, kādā nodrošina izglītojamo drošību

3.            Mācību centrs direktors nozīmē grupu pedagogu, kurš iepazīstina izglītojamos ar šiem Noteikumiem, Mācību centra evakuācijas plānu, ugunsdrošību, elektrodrošību un pirmās palīdzības sniegšanu 2 (divu) dienu laikā no mācību procesa uzsākšanas dienas. Ja noticis Noteikumu pārkāpums, tad pedagogs kopā ar izglītojamo atkārtoti pārrunā šos Noteikumus. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar Noteikumiem nozīmētā persona veic ierakstu grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā, kur izglītojamie ar parakstu apliecina iepazīšos ar Noteikumiem.

4.            Ar drošības noteikumiem par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, izglītojamos iepazīstina attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs mācību uzsākšanas dienā, kā arī pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.

5.            Gadījumos, kad izglītojamais kādas Mācību centra teritorijā esošas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, izglītojamais ziņo Mācību centra administrācijai vai tuvākajam Mācību centra darbiniekam, kurš izvērtē situāciju un veic pasākumus draudu novēršanai.

6.            Gadījumos, ja konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo, kas ir administratīvā vai kriminālā kārtā sodāma, Mācību centra administrācija nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

 

III Izglītības procesa organizācija

7.         Mācību stundu sākums ir plkst. 8.00 vai saskaņā ar nodarbību grafiku.

8.         Starpbrīžos izglītojamie var neatstāt mācību telpas, bet šajā laikā izglītojamajiem jāizvēdina un jāsakārto mācību telpa nākamajai mācību stundai.

9.         Izglītojamie Mācību centrā ierodas savlaicīgi - lai līdz mācību stundu sākumam būtu klasē vai nodarbības vietā.

10.      Mācību centra administrācija mācību stundu izmaiņas nākamajai dienai izliek uz informācijas stenda līdz iepriekšējās dienas plkst. 12.00. Izglītojamie pirms aiziešanas no Mācību centra iepazīstas ar mācību stundu izmaiņām nākamajai dienai.

IV Izglītojamo tiesības

11.      Izglītojamiem ir šādas tiesības:

11.1.         Iegūt vai pilnveidot profesionālo izglītību.

11.2.         Mācību procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un godu.

11.3.         Izglītības procesā izmantot Mācību centra telpas, dažādu Mācību centra informācijas nesējus un mācību līdzekļus.

11.4.         Savlaicīgi saņemt medicīnisko palīdzību.

11.5.         Saņemt savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem jautājumiem.

11.6.         Dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Mācību centrā.

11.7.         Iegūt kvalitatīvas zināšanas profesionālajos mācību priekšmetos, saņemt pedagogu konsultācijas.

11.8.         Saņemt adekvātu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.

 

V Izglītojamo pienākumi

16.               Izglītojamiem ir šādi pienākumi:

16.1.         Ievērot Noteikumus un ar savu rīcību nediskritēt Mācību centru.

16.2.         Ievērot ārējos normatīvos aktus un visus Mācību centra iekšējos noteikumus un darba drošības noteikumus.

16.3.         Precīzi izpildīt administrācijas un pedagogu prasības ekstremālās un nestandarta situācijās.

16.4.         Ar cieņu izturēties pret Latvijas vēsturi, sabiedrību, valsts un Mācību centra simboliku un atribūtiku, latviešu valodu.

16.5.         Mācīties atbilstoši savām spējām.

16.6.         Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību.

16.7.         Neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību.

16.8.         Ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses, kā arī izvirzītās prasības mācību priekšmetu apgūšanai.

16.9.         Ievērot personīgās higiēnas prasības.

16.10.     Par stundu neapmeklēšanas iemesliem nekavējoties ziņot Mācību centra administrācijai.

16.11.     Mācību stundu laikā izpildīt pedagoga norādījumus un uzdevumus, netraucēt pārējiem izglītojamajiem un pedagogiem.

16.12.     Mācību stundu laikā bez pedagoga atļaujas aizliegts lietot dažādas elektroniskās ierīces.

16.13.     Aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību un psiholoģiski ietekmēt, pazemot citus izglītojamos, huligāniski uzvesties.

16.14.     Aizliegts Mācību centra telpās un teritorijā iegādāties, lietot un realizēt ieročus, gāzes baloniņus, alkoholiskus dzērienus, narkotiskās un psihotropās vielas, cigaretes, pirotehniku, spēlēt azartspēles.

16.15.     Ziņot Mācību centra administrācijai par iepriekšējā punktā uzskaitīto darbību īstenošanu, par ārkārtas situācijas rašanos.

 

VI Kārtība, kādā Mācību centrā uzturas nepiederošas personas

17.     Par remontstrādnieku un apkalpojošo firmu darbinieku rīcību Mācību centrā atbild direktors.

18.     Par kontrolējošo institūciju, pašvaldību pārstāvju un citu personu rīcību Mācību centrā atbild direktors.

 

VII Atbildība par Noteikumu neievērošanu

19.     Par materiālajiem zaudējumiem, kas nodarīti Mācību centram, darbiniekiem, vainīgā persona atbild saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

20.     Par Noteikumu neievērošanu izglītojamam izsaka: mutisku aizrādījumu, rakstisku piezīmi, rakstisku rājienu.

21.     Par atkārtotu iekšējo Noteikumu pārkāpumu izglītojamo var atskaitīt no izglītojamo skaita.

 

VII Grozījumi Noteikumos

22.     Grozījumus šajos Noteikumos var ierosināt direktors, izglītojamie, Mācību centra darbinieki un Mācību centra dibinātājs.

23.      Grozījumus šajos Noteikumos apstiprina direktors.

 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA

 

 

1.    VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1.  SIA “MBR” (turpmāk tekstā  - Mācību centrs) kvalifikācijas prakse (turpmāk – prakse) organizēšanas kārtība nosaka prakses, kas notiek ārpus izglītības iestādes, organizēšanas, norises un vērtēšanas pamatprincipus.

1.2.  Kvalifikācijas prakse tiek organizēta, ņemot vērā profesijas standarta prasības, atbilstoši MK 2012.gada 20.novembra noteikumiem Nr. 785 “Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība” un saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 4.punktu. Kvalifikācijas prakse ir neatņemama mācību programmas sastāvdaļa.

1.3.  Kvalifikācijas prakses mērķis ir dot izglītojamiem iespēju piemērot izglītības iestādē iegūtās teorētiskās zināšanas praksē, iegūt profesionālas darbības veikšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kas ļautu viņiem kļūt par konkurētspējīgiem speciālistiem darba tirgū.

2.    PRAKSES ILGUMS UN PERIODS

2.1.  Kvalifikācijas prakse tiek īstenota saskaņā ar kvalifikācijas prakses programmu.

2.2.  Kvalifikācijas prakses ilgums ir 240 akadēmiskās stundas.

2.3.  Vienā darba dienā iespējams īstenot praksi 8 astronomisko stundu apjomā.

2.4.  Viena (1) akadēmiskā stunda ilgst 40 minūtes.

2.5.  Saskaņā ar izglītības iestādes mācību grafiku, 8 astronomiskās stundas ir vienādas ar 10 akadēmiskām stundām.

2.6.  Kvalifikācijas praksi var īstenot pēc optimāla grafika 24 darba dienās (24 darba dienas x 10 akadēmiskās stundas).

2.7.  Kvalifikācijas prakse nepārsniedz 5 mēnešus.

3.  PRAKSES ORGANIZĀCIJA UN NORISE

3.1.Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo ar prakses vietu. Prakses vieta var būt:

3.1.1.      Privāts uzņēmums;

3.1.2.      Valsts vai pašvaldības iestāde;

3.1.3.      Nevalstiskā organizācija.

3.2.Izglītības iestāde nozīmē prakses vadītāju – izglītības iestādes darbinieku, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi.

3.3.Prakses vieta nozīmē prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu un konsultē praktikantu saskaņā ar prakses programmu.

3.4.Prakses vietā nozīmētais prakses vadītājs veic instruktāžu par uzņēmuma (organizācijas) iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un citiem noteikumiem. Ņemot vērā izglītojamam izsniegtos kvalifikācijas prakses uzdevumus, prakses vietā nozīmētais prakses vadītājs dod konkrētus uzdevumus un kontrolē to izpildi. Prakses beigās prakses vietā nozīmētais prakses vadītājs noformē izglītojamā raksturojumu ar viņa darba novērtējumu un izsniedz izglītojamam.

3.5.Prakses vietā praktikantam jāievēro konfidencialitāte (neizpaust trešajām personām informāciju, kas praktikantam kļuvusi zināma, pildot prakses uzdevumus, kā arī informāciju, kurai prakses vietā noteikts ierobežots pieejamības statuss).

3.6.Praktikantam noteiktajā termiņā jāiesniedz izglītības iestādē prakses atskaite, kurā viņš analizē prakses gaitu un analīzes rezultātus apkopo secinājumos un priekšlikumos. Prakses atskaitei pievieno praktikanta raksturojumu no prakses vietas.

4. PRAKSES LĪGUMA SLĒGŠANA

4.1. Prakses līgums ir trīspusējs dokuments.  Viena puse – izglītības iestāde, otra – praktikants, trešā – prakses vieta.

4.2. Pirms prakses līguma slēgšanas puses tiekas un vienojas par noteikumiem.

5. PRAKSES VIETAS PĀRBAUDE

5.1. Izglītības iestāde ir tiesīga organizēt prakses vietas pārbaudi:

5.1.1. pirms prakses sākuma,

5.1.2. prakses laikā.

5.2. Pārbaudes laikā tiek veikta:

5.2.1. prakses vietas atbilstības pārbaude prakses programmas realizēšanai,

5.2.2. praktikanta atrašanos prakses vietā.

6. PRAKSES DOKUMENTI

6.1. prakses programma,

6.2. prakses līgums (līguma paraugs pielikumā Nr.1),

6.3. prakses dienasgrāmata (dienasgrāmatas paraugs pielikumā Nr.2),

6.4. praktikanta raksturojums (raksturojuma paraugs pielikumā Nr.3),

6.5. prakses atskaite.

7. Prakses atskaite

7.1. Prakse noslēdzas ar prakses atskaites sagatavošanu un aizstāvēšanu.

7.1.1. Prakses atskaites apjoms ir ne mazāks kā 5 lapas bez pielikumiem.

7.2. Prakses atskaites sastāvdaļas:

7.2.1. titullapa (paraugs pielikumā Nr.4);

7.2.2. ievads – prakses vieta, prakses mērķis, prakses uzdevumi;

7.2.3. pamatjautājumu apraksts saskaņā ar konkrētās prakses izvērsto programmu;

7.2.4. secinājumi un priekšlikumi;

7.2.5. izmantotās literatūras un avotu saraksts (ja nepieciešams);

7.2.6. pielikumi.

7.3. Prakses atskaites tehniskās prasības:

7.3.1. visiem darbiem jāizmanto baltas krāsas papīru, lapas formāts A4 (210 x 297 mm), tekstam jābūt datorsalikumā (burtu veids – 12 vai 14 lieluma regulāri Times New Roman). Tekstam abas malas nolīdzina (Justify);

7.3.2. darba jābūt literāri pareizā valodā bez gramatiskām un stila kļūdām, lietišķam, bez liriskām atkāpēm un frāžainības;

7.3.3. darbus jāraksta ar 2 cm atkāpi no lapas augšējās un apakšējās malas, ar 3 cm atkāpi no kreisās malas un 1.5 cm atkāpi no labās malas;

7.3.4. lappuses numurē ar arābu cipariem lapas augšējā labajā pusē.

8. Prakses pieņemšana un vērtēšana

8.1. Pirms kvalifikācijas eksāmena un saskaņā ar mācību grafiku izglītības iestāde organizē prakses pieņemšanu.

8.2. Prakses pieņemšanā iesniedzamie dokumenti:

8.2.1. prakses dienasgrāmata,

8.2.2. praktikanta raksturojums,

8.2.3. prakses atskaite.

8.3. Prakses pieņemšanas laikā praktikants prezentē:

8.3.1. iegūtās atziņas, secinājumus,

8.3.2. priekšlikumus, kas adresēti prakses vietai ar mērķi uzlabot darba organizāciju, optimizēt darba apjomu un palielināt apgrozījumu.

8.4. Prakses atskaiti izglītojamais aizstāv izglītības iestādes nozīmētas komisijas priekšā, kura, novērtējot kvalifikācijas prakses atskaites saturu un izglītojamā atbildes uz jautājumiem par praksi, novērtē ar attiecīgu atzīmi 10 ballu sistēmā vai ar “ieskaitīts”. Prakses aizstāvēšanas forma ir diferencēta ieskaite.

8.5. Prakses vērtēšanā var piedalīties arī prakses vietā nozīmētais prakses vadītājs.

8.6. Izglītojamie, kuri nav izpildījuši prakses programmu, nav iesnieguši atskaiti vai aizstāvējuši to ar atzīmi, kas zemāka par “4”, netiek pielaisti pie kvalifikācijas eksāmena.

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS

UN ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA

 

1.      Izglītojamo uzņemšanas kārtību (turpmāk - kārtība) SIA “MBR” (turpmāk – Mācību centrs)  reglamentē spēkā esošie normatīvie akti, tostarp, Profesionālās Izglītības likuma 26., 27. un 28. pants. Kārtība nosaka, kā Mācību centrā tiek uzņemti izglītojamie un ierakstīti izglītojamo sarakstā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās.

2.      Kārtība ir saistoša Mācību centra direktoram, darbiniekiem un ikvienam interesentam, kas vēlas kļūt par Mācību centra izglītojamo.

3.      Kārtībā lietotie termini:

Pretendents – persona, kas aizpildījusi Mācību centra iesniegumu un izvēlējusies apgūstamo programmu, bet vēl nav ierakstīta izglītojamo sarakstā.

Izglītojamais – persona, kas ierakstīta Mācību centra izglītojamo sarakstā un apgūst konkrētu Mācību centra profesionālās tālākizglītības, pilnveides vai neformālās izglītības programmu.

4.      Mācību centrs atkarībā no īstenojamās izglītības programmas  uzņem personas pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguves, kā arī bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma.

5.      Katrai  izglītības programmas īstenošanai ir noteiktas prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību. Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru apguve dod iespēju iegūt otro profesionālās kvalifikācijas līmeni, persona tiek uzņemta bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma, savukārt Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru apguve dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, persona tiek uzņemta pēc arodizglītības vai vidējās izglītības ieguves. Uzņemšana profesionālās pilnveides izglītības programmās netiek reglamentēta.

6.      Par izglītojamo uzņemšanu Mācību centrā ir atbildīgs direktors un mācību centra filiāļu vadītāji. Izglītojamo uzņemšana notiek Mācību centra filiālēs, atbilstoši to darba laikam darba dienās.

7.      Izglītības programmu īstenošanas sākumu ar rīkojumu nosaka Mācību centrs direktors.

Par Mācību centra izglītojamo var kļūt jebkura persona neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas:

-        kura ir Latvijas Republikas pilsonis;

-        kurai ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase;

-        kā arī personas, kurām ir izsniegtas patstāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā.

8.      Nosacījums programmu apguves uzsākšanai ir iepriekšējā izglītība, kas atbilst mācību programmā noteiktajām prasībām un to apliecina atbilstoši dokumenti.

9.      Reģistrējoties pretendents aizpilda iesniegumu (noteikta parauga veidlapu) un uzrāda šādus dokumentus: personu apliecinošu dokumentu, izglītību apliecinošu dokumentu (atestātu, izglītības diplomu vai sekmju izziņu no izglītības iestāde, ja tas ir atrunāts konkrētās programmas prasībās), kā arī paraksta līgumu par apmācībām.

10.  Dokumentu pieņemšana ir bez maksas.

11.  Ja izglītības programmai ir specifiskas prasības, tad uzņemšanas komisija var pieprasīt citus dokumentus.

12.  Mācību centrs var noteikt papildu uzņemšanas prasības (iestājpārbaudījumus) un uzņemt izglītojamos konkursa kārtībā.

13.  Izglītojamo atskaitīšana pieļaujama šādos gadījumos:

-       ja izglītojamais vairāk kā 30% (NVA grupās – 20%) no kopējā apmācības stundu skaita programmā bez attaisnojoša iemesla kavējis teorētiskās un praktiskās nodarbības;

-       slimības dēļ (Ja izglītojamais kavējis vairāk kā 30% no kopējā  apmācības stundu skaita programmā, NVA grupās – 20%), pamatojoties uz primārās veselības aprūpes ārsta slēdzienu;

-       pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu personisku iemeslu dēļ;

-       neievēro iekšējas kārtības noteikumus;

-       saskaņā ar līgumā noteikto grafiku nav veikuši mācību maksu;

-       citu iemeslu dēļ, pamatojoties uz oficiāliem dokumentiem.

14.  Gadījumos, ja apmācības periodā mainās kāds no kursanta iesniegtajiem dokumentiem, tos izglītojamajam jāiesniedz 2 nedēļu laikā.

15.  Ir pieļaujama izglītojamo pārcelšana uz nākamo vai citu profesionālās tālākizglītības, pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguves grupu, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu un individuālām pārrunām ar izglītojamo.

16.  Lēmumu par izglītojamā pārcelšanu uz citu grupu noformē ar Mācību centra direktora rīkojumu.

17.  Mācību centrā tiek aizsargāti fizisko personu dati saskaņā ar LR un starptautiskās likumdošanas aktu prasībām.

DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

                                     

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 55.pantu

 

 

1.          Vispārīgie jautājumi

 

1.1.       Darba kartības noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu un SIA “MBR” (turpmāk Mācību centrs) nolikumu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

1.2.       Darba kārtības noteikumi nosaka mācību centra darbinieku darba organizāciju, atbilstošus darba apstākļus, darba laika pilnīgu un racionālu izmantošanu, darba disciplīnas ievērošanu.

1.3.       Šie noteikumi saistoši darbiniekam un darba devējam tikai tad, ja tie izdoti likumā noteiktā kārtībā un tos apstiprinājis darba devējs.

1.4.       Darba devējam ar darba kārtības noteikumiem pret parakstu jāiepazīstina katrs darbinieks.

1.5.        Par šo noteikumu neievērošanu var tikt piemēroti normatīvajos aktos paredzētie disciplinārsodi vai uzteikts darba līgums.

1.6.       Noteikumu ievērošanu pārrauga darbinieka tiešais vadītājs, kam darbinieks ir tieši pakļauts darba tiesisko attiecību ietvaros.

1.7.       Noteikumus, kā arī visus ar tiem saistītos grozījumus darba devējs pieņem, konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem.

1.8.       Visus ar darba kārtības noteikumu ievērošanu saistītos jautājumus risina SIA “MBR” valdes loceklis.

1.9.       Darba kārtības noteikumus izvieto darbiniekiem pieejamā vietā.

 

 

2.  Darbinieku pieņemšana darbā un darba tiesisko attiecību izbeigšana

 

2.1.    Kārtību, kādā darbinieku pieņem darbā, nosaka Darba likums un citi normatīvie akti, kā arī darba līgums.

2.2.    Pretendentu uz vakanto amatu pieņem darbā pēc tiešā vadītāja ieteikuma vai konkursa rezultātā.

2.3.    Katrs darbinieks pirms stāšanās darbā iepazīstas ar viņa darba pienākumiem, kas norādīti amata aprakstā un darba līgumā.

2.4.    Darbinieks ar darba devēju slēdz rakstveida darba līgumu uz nenoteiktu laiku, izņemot Darba likumā noteiktos gadījumus, kad darba līgumu slēdz uz noteiktu laiku. Darba līgumu sastāda divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darba devēja, bet otrs pie darbinieka.

2.5.    Katram darbiniekam iekārtojama personas lieta.

2.6.    Darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

2.7.    Darba tiesiskās attiecības darba devējs un darbinieks izbeidz uz darba devēja rīkojuma pamata, un tajā norādītais darba tiesisko attiecību izbeigšanas datums ir uzskatāms par pēdējo darba dienu. Ja darba tiesiskās attiecības izbeidzas atpūtas vai svētku dienā, tad par tiesisko attiecību izbeigšanas dienu uzskatāma nākamā darba diena.

 

3.          Darba un atpūtas laiks

 

3.1.            Darbiniekiem ir noteikta piecu dienu (no pirmdienas līdz piektdienai), 40 stundu darba nedēļa, ja darbiniekam darba līgumā, maiņu grafikā vai ar darba devēja īpaši izdotu rīkojumu, kas nosaka darba laiku, nav noteikts citāds darba laiks. Darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, dienas darba laiks šā likuma izpratnē ir darba laiks diennakts periodā.

3.2.            Virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt 48 stundas četru nedēļu periodā un 200 stundas kalendāra gadā. Nepieciešamības gadījumā darba devējs, izdodot rīkojumu, var noteikt virsstundu darba laiku, ievērojot darba likumdošanu

3.3.            Dienas darba laiks darbiniekiem ir noteikts no 9.00. – 18.00, ar pārtraukumu darbā 60 min., ja darbiniekam darba līgumā nav noteikts citāds darba laiks.

3.4.            Visiem darbiniekiem tiek piešķirts ikgadējais atvaļinājums.

3.5.            Atsevišķus darbiniekus brīvdienās darbā iesaista ar darba devēja rakstveida rīkojumu, ievērojot darba likumdošanā noteiktos noteikumus.

3.6.            Atvaļinājuma grafiks var tikt mainīts, ja tas nepieciešams uzņēmuma darbības nodrošināšanai.

3.7.            Pedagoģiskajam personālam darba laiks ir noteikts atbilstoši stundu, konsultāciju un ārpusstundu nodarbību grafikiem. Dienas darba laikā ietilpst arī metodiskais darbs, pedagoģiskās padomes sēžu, metodiskās komisijas sēžu organizēšana un apmeklēšana.

 

 

4.          Darbinieka pienākumi un tiesības

4.1.            Darbinieka pienākumi:

4.1.1.      Ievērot šos noteikumus, darba līguma nosacījumus, darba devēja rīkojumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

4.1.2.      Pilnībā atbildēt par viņam uzticēto mantu, inventāra prasmīgu ekspluatāciju, saudzēšanu un saglabāšanu.

4.1.3.      Neveikt darbības, kas varētu kaitēt darba devēja reputācijai.

4.1.4.      Regulāri veikt medicīniskās pārbaudi gadījumos, kad šādas pārbaudes veikšana paredzēta normatīvajos aktos.

4.1.5.      Rūpēties par to, lai konfidenciāla, personas datu saturoša informācija, kas attiecas uz darba veikšanu, nebūtu tieši vai netieši pieejama trešajām personām.

4.1.6.      Ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas, ugunsdrošības un darba higiēnas u.c. prasības, t.sk. attiecībā arī uz izglītojamajiem. Nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam par nelaimes gadījumu darbā, kā arī jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personas drošībai un veselībai, kā arī par trūkumiem uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā. Piedalīties darba aizsardzības speciālista un tiešā vadītāja rīkotajās instruktāžās un apmācībās darba aizsardzības jomā.

4.1.7.      Ievērot kulturālās uzvedības un morāles normas, profesionālo ētiku, aizliegts darba laikā un darba vietā atrasties alkohola vai citu narkotisko vielu reibuma stāvoklī.

4.1.8.      Ja nav iespējams ierasties darbā, par to ziņot darba devējam savlaicīgi, ne vēlāk kā līdz darba dienas beigām.

4.1.9.      Mācību centra telpās bez īpaša, pamatota iemesla neievest un neļaut uzturēties nepiederošām personām.

4.1.10.  Informēt darba devēju par izmaiņām personas datos.

4.1.11.  Regulāri paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

 

4.2.Darbinieka tiesības:

4.2.1.      Prasīt no darba devēja normatīvo aktu, darba līguma nosacījumu un šo Noteikumu ievērošanu.

4.2.2.      Saņemt normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus un garantijas attiecībā uz atpūtu un ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

4.2.3.      Pēc personīgā lūguma saņemt likumdošanā noteiktā kārtībā bezalgas atvaļinājumu.

4.2.4.      Izmantot mācību centra komunikāciju tehnoloģijas savu darba pienākumu veikšanai.

4.2.5.      Saņemt no darba devēja darba pienākumu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu un materiālus.

4.2.6.      Iesniegt darba devējam priekšlikumus par darba pilnveidošanu, darba aizsardzības sistēmas un darba vides uzlabošanu, lai tā būtu droša un neradītu risku darbinieka veselībai. Neuzsākt darbu pirms nav novērsti cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamie faktori

4.2.7.      Darbiniekam ir tiesības atteikties no darba veikšanas, ja attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt risku nodarbinātā vai citu personu drošībai un veselībai.

4.2.8.      Apmeklēt kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus un citus profesionālās pieredzes apguves pasākumus darba laikā, iepriekš to saskaņojot ar darba devēju.

 

5.      Darba devēja pienākumi un tiesības

5.1. Darba devēja pienākumi:

5.1.1.      Mācību centra direktoram, atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības likumam, Profesionālās izglītības likumam un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem izstrādāt un regulāri aktualizēt izglītības iestādes darbību reglamentējošos dokumentus.

5.1.2.      Iepazīstināt darbiniekus ar šiem noteikumiem, amata aprakstu, darba apstākļiem, darba samaksu, ugunsdrošības un darba drošības noteikumiem.

5.1.3.      Nodrošināt darbinieku darba specifikai, amata aprakstam un darba aizsardzības noteikumiem atbilstošu darba telpu, darba vides aprīkojumu un darbam nepieciešamajiem materiālajiem līdzekļiem.

5.1.4.      Izskatīt darbinieku priekšlikumus par darba vides uzlabošanu, lai tā būtu droša un neradītu risku darbinieku veselībai.

5.1.5.      Uzraudzīt un kontrolēt šo Noteikumu, kā arī darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.

5.1.6.      Sekmēt darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.

5.1.7.      Risināt iestādes nodrošinājumu ar personālu.

5.1.8.      Nodrošināt mācību centra saimnieciski — finansiālo darbību.

5.1.9.      Nepieciešamības gadījumā slēgt sadarbības līgumu ar dažādām organizācijām.

5.1.10.  Organizēt un uzraudzīt lietvedību.

5.1.11.  Rūpēties par mācību centra materiālās bāzes saglabāšanu, atjaunošanu, pilnveidošanu.

5.1.12.  Nodrošināt izglītojamo un personāla veselības aizsardzību.

5.1.13.  Vadīt pedagoģisko procesu.

 

5.2. Darba devēja tiesības:

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

5.2.1.      Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus.

5.2.2.      Deleģēt atsevišķas vadības funkcijas.

5.2.3.      Noteikt izpildes uzdevumus.

5.2.4.      Kontrolēt pienākumu izpildi.

5.2.5.      Piemērot darbiniekiem disciplinārsodus vai uzteikt darba līgumu par iekšējo normatīvo aktu neievērošanu, darba aizsardzības normu pārkāpumiem Darba likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

6.      Darba samaksas kārtība

 

6.1.  Darba samaksu, saskaņojot ar darbiniekiem izmaksā vienu reizi mēnesī, ne vēlāk kā 15. da

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.