PAŠNOVĒRTĒJUMS 2.2.2.


Turpinājums

4.4.6.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.

Izglītības iestādei ir pieredze izglītības procesa organizēšanā izglītojamiem ar īpašām vajadzībām. Audzēkņiem ar kustības traucējumiem ir iespēja apgūt izglītības programmas Brīvības ielā 162/2 un Gogoļa iela 7-16, Rīgā, kur ieeja-iebrauktuve ir pielāgota ratiņu krēsliem un atrodas blakus transportlīdzekļu stāvvietai. Izglītības iestāde un tās iekšējais plānojums nodrošina mācību procesa pieejamību izglītojamiem ar kustību traucējumiem, ja ir piemērojama programma.

Izglītības iestādes mērķis ir piedāvāt pēc iespējas vairāk audzēkņiem ar īpašām vajadzībām iespēju apgūt profesionālās izglītības programmas.

Secinājumi

Mācību centra stiprās puses pamatjomā „Atbalsts izglītojamiem ”

¨      Mācību centra veiktie pasākumi drošības uzturēšanai atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

¨      Mācību centrā ir evakuācijas plāns, ir notikušas mācības un pedagogu kolektīvs zina, kā rīkoties ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumos;

¨      Mācību centrs nodrošina kvalitatīvu palīdzību un individuālo apmācību ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši mācības.

Vērtējums – III līmenis labi

 

 

4.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE

 

4.5.1. Mikroklimats

Mācību centra darbs tiek organizēts tā, lai izglītojamie, pedagogi un darbinieki izjūt piederības apziņu un lepnumu par Mācību centru. Izglītības iestāde ar dažādu masu mēdiju starpniecību īsteno pozitīvu izglītības tēla veidošanu sabiedrībā.

Mācību centram ir savs logo, kas ir atpazistāms, tīmekļa vietne (www.apmācība.lv), ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem, darbiniekiem un pedagogiem.

Visi izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās vai reliģiskās piederības.

Mācību centrā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi darbiniekiem un izglītojamajiem. Izglītojamie uzsākot mācības un darbinieki ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazīstināti ar tiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ka zina un ievēros iekšējās kārtības noteikumus. Sistemātiski tiek veikta izglītojamo stundu apmeklējumu uzskaite mācību žurnālos.

Vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. Mācību centra darbiniekiem attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Konfliktsituācijas veidojas reti. Tās tiek risinātas ātri un taisnīgi. Tiek veicināta pozitīvas sadarbības vide starp mācību centrā strādājošiem un izglītojamajiem.

Regulāri notiek pārrunas ar izglītojamajiem un pedagogiem.

Mācību centram ir labs prestižs sabiedrībā, ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, uzņēmumiem un institūcijām.

Vērtējums – III līmenis labi

 

4.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība

Mācību centra telpas ir funkcionālas, drošas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, sanitārajām normām atbilstošas. Izglītības iestādes telpās izglītības procesa īstenošanas laikā regulāri tiek veikti vides sakārtošanas un uzturēšanas darbi.

Tualetes telpas ir aprīkotas ar higiēnas piederumiem, dienas laikā tiek organizēta telpu mitrā uzkopšana. Mācību centrā ir atbilstošs gaiteņu un kāpņu izkārtojums, redzamā vietā izvietoti evakuācijas plāni, ugunsdzēšamie aparāti izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normām un prasībām, ir norādītas ieejas un izejas. Visā filiālēs ir ierīkota videonovērošana.

Mācību centra sanitārhigiēnisko apstākļu atbilstību normatīvo aktu prasībām regulāri izvērtē kontrolējošās institūcijas. Ir pieejami visi kontroles institūciju veikto pārbaužu akti un atzinumi.

         Ieguldījumi Mācību centra fiziskās vides sakārtošanā no 2012. līdz 2017. gadam:

¨      2012. gadā iegādāta mobilā datorklase un 2014. gadā papildināta;

¨      2013. gadā iegādāts diagnostikas iekārta auto elektriķu apmācībai;

¨      2013. gadā Apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu instalācija;

¨      2013. gadā uzstādīta video novērošanas sistēma;

¨      2014. gadā iegādāts krāsainais kopētājs;

¨      2014. gadā iegādāta signālu mērīšanas digitālā aparatūra Ostiloskops;

¨      2014. gadā iegādāti jauni projektori;

¨      2015. gadā veikts telpu remonts.

Secinājumi

Mācību centra darba stiprās puses pamatjomā „Iestādes vide ”

¨      koplietošanas telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām;

¨      Mācību centra pedagoģiskais personāls, tā augstā kvalifikācija;

¨      vienlīdzība un taisnīgums attiecībās ar izglītojamajiem;

¨      izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošana;

¨      pozitīva sadarbības vide;

¨      izglītības iestādei ir evakuācijas plāns.

Tālākās attīstības vajadzības:

¨      pilnveidot materiālo bāzi mācību priekšmetu standartu realizēšanai;

¨      turpināt darbu drošas mācību fiziskās vides sakārtošanā;

¨      veikt kosmētisko remontu telpās, kas ir visbiežāk izmantojamas.

Vērtējums – III līmenis labi

 

4.6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI

 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Mācību centra telpas ir funkcionālas, drošas, estētiski noformētas, gaumīgas, tīras un kārtīgas, sanitārajām normām atbilstošas – līdz ar to atbilstošas realizētajām programmām un izglītojamo skaitam. Lielākā daļa jeb 80% no telpām, kur notiek programmu realizēšana, ir dibinātāju jeb Mācību centra īpašumā. Citu telpu nomas līgumu termiņi atbilst izglītības programmu īstenošanas periodam un vidēji ir noslēgti līdz 2016.-2027. gadam.

Mācību centrā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša īstenojamo programmu specifikai un izglītojamo skaitam. Nepieciešamības gadījumā tiek slēgti telpu nomas līgumi uz attiecīgās izglītības programmas īstenošanas laiku. Kvalifikācijas prakses nodrošināšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiek slēgti trīspusējie līgumi „Par mācību praksi”.

Izglītojamajiem un pedagogiem ir pieejama nepieciešamā literatūra CD un DVD kolekcija un nepieciešamās tehnoloģijas (IT iekārtas, datorprogrammas, audio un videoiekārtas). Mācību centrā ar portatīvajiem datoriem ir nodrošināta 1 mobilā datorklase (12 kompl.).

Mācību centra izglītojamie nepieciešamības gadījumā saņem kvalitatīvus mācību materiālus gan izdrukas veidā, gan arī elektroniski.

Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams Mācību centra darbības laikos izglītības iestādes datoros.

Kopā mācību centrā pašlaik tiek lietoti 35 (t.sk. 8 portatīvie) datori, 5 projektori, 12 lāzerprinteri, 1 krāsu printeris, 5 rūteri-bezvadu internetam, lielformāta kopētājs; serveris.

Pedagogi iespēju robežās ir apgādāti ar pedagoģisko un metodisko literatūru, audiovizuālajiem līdzekļiem, vārdnīcām. Iespēju robežās tiek iegādāta uzziņu literatūra.

Ārpus Mācību centra organizējamo praktisko darbu, praktisko mācību īstenošanai ir noslēgti sadarbības līgumi un tajos attiecīgi atrunāti piemērotības nosacījumi (darbavietu skaits) atbilstoši izglītības programmu īstenošanas periodam.

Vērtējums – III līmenis labi

 

4.6.2. Personālresursi

 Mācību centra vadībai ir atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija. Dati par direktoru un pedagoģisko personālu ir ievietoti VIIS.lv portālā, ko uztur  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Darbinieku kvalifikācija atbilst amatu apraksta funkciju izpildei un izglītības iestādes darbības nodrošināšanai. Izglītības iestādes direktoram ir augstākā izglītība: Bakalaura grāds Autotransportā (inženieris - mehāniķis) RTU un Maģistra grāds Ekonomikā, kā arī pedagoģiskā izglītība.

Mācību procesam piesaistīto pedagogu izglītība atbilst nepieciešamajām prasībām pedagogu izglītībai. Personāla kvalifikācijas pilnveidošana tiek plānota, ievērojot izglītības iestādes attīstības stratēģiju un ārējos normatīvos aktus. Pedagogi pārzina tālākizglītības nepieciešamību savā specialitātē un turpina tālākizglītību reglamentējošajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. Pedagogi tiek informēti par atbalsta institūciju nostādnēm izglītības kvalitātes jautājumos, piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas un citu mācību centru organizētajos tālākizglītības kursos, bet, ja tie netiek piedāvāti vajadzīgajā priekšmetā vai jomā, patstāvīgi meklē attiecīgos kursus. Ir izstrādāti kritēriji pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai, kas ietver sevī audzēkņu valsts eksāmenu sekmības procentus. Augsti tiek vērtēti pasniedzēji, kas ir izstrādājuši speciālus darba konspektus audzēkņiem mācību vielas ātrākai apgūšanai.

Mācību centrā ir izveidojies pedagoģiskais kolektīvs, kas motivēts pašizglītībai un tālākizglītībai. Atbilstoši 2014.gada 28. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” par prasībām pedagogu izglītībai, tiek plānota un atbalstīta pedagogu iesaistīšanās profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programmas apguvē un savas kvalifikācijas pilnveidē. Speciālisti, kuriem nav pedagoģiskā izglītība, tiek pieaicināti ar mācību slodzi līdz 240 stundām gadā.

Mācību centrā ir izveidots iestādes pedagogu datu reģistrs, kurš tiek regulāri papildināts, ir iespējams pēc izglītības programmas nosaukuma nekavējoties atrast nepieciešamos pedagogus. Reģistrā tiek sniegtas ziņas par pedagoga izglītību.

Secinājumi

Mācību centra darba stiprās puses pamatjomā „Resursi”:

¨      Mācību centrā atbilstoši iespējām ir telpas mācību procesa, izglītojamo un pedagogu darba vajadzību nodrošināšanai;

¨      iesaistīšanās NVA projektos un investīciju piesaiste;

¨      Mācību centrā ir kvalificēts pedagoģiskais un tehniskais personāls;

¨      personāla tālākizglītība tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izglītības iestādes darba attīstības vajadzībām;

¨      Mācību centrā ir sistematizēta informācija par katra pedagoga tālākizglītību;

¨      pedagogi sadarbojas un dalās pieredzē savā starpā;

¨      Mācību centrs ir nodrošināts ar mūsdienīgiem mācību tehniskiem līdzekļiem, kas tiek uzturēti darba kārtībā;

¨      visiem pedagogiem un darbiniekiem ir pieejami datori un internets;

¨      direktors pārrauga mācību centra finanšu resursus;

¨      Mācību centra sanitārie mezgli ir iekārtoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

¨      Mācību centrā ir skaidras norādes par telpām un to atrašanās vietu;

¨      Mācību centrā ir sakārtota fiziskā vide, kas ir gan funkcionāla, gan estētiska.

Tālākās attīstības vajadzības

¨      pilnveidot materiālo bāzi mācību programmu realizēšanai;

¨      turpināt darbu pie drošas fiziskās vides sakārtošanas;

¨      ar dibinātāja atbalstu pakapeniski pielāgot visu Mācību centru izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Vērtējums – III līmenis labi

 

 

4.7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Mācību centrā darbs ir organizēts atbilstoši „Darba kārtības noteikumiem” un citiem iekšējiem izglītojošo darbību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem. Visiem darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par izglītības iestādes vadības darba struktūru, darba pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām.

2015. gadā ir izstrādāts jauns Mācību centra Attīstības plāns no 2015. līdz 2020. gadam. Mācību centra Attīstības plāns pilnībā atbilst noteiktajai struktūrai. Attīstības plāna saturs ir veidots, ņemot vērā centra mērķus, pašvērtējumu, darbības pamatjomu vispārīgo vērtēšanu, metodiskās komisijas un SVID analīzes, izglītojamo, pedagoģiskās padomes ieteikumus, centra vispārīgos rādītājus, tas ir reāls, lai arī koriģējams tā darbībā, tomēr izvirzītos mērķus sasniedzošs. Plāns kopumā tiek īstenots.

Mācību centra vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu, veicot gan centra vispārīgo vērtēšanu, gan risku un iespēju noteikšanā, gan pamatjomu izvērtēšanu. Tas tiek analizēts un apspriests vadības apspriedēs, kā arī pedagoģiskajās padomes sēdēs. Mācību centra vadība kontrolē un pārrauga arī pārējā personāla darbu, atbalstot un izvirzot pietiekami augstas un pamatotas prasības.

Katram gadam tiek izstrādāts darba plāns, kura izvērtēšanā piedalās kolektīvs, dibinātājs, sociālie partneri. Gada noslēgumā par tā izpildi tiek veikta analīze un informēts viss izglītības iestādes kolektīvs.

Tiek apzinātas Mācību centra darbības jomu stiprās puses un ieteikti nepieciešamie uzlabojumi. Mācību centra vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto centra darba stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu veikšanā un tālākā plānošanā.

Pašvērtējuma ziņojums ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm, tas atrodas arī Mācību centra tīmekļvietnē. Tas ir saskaņots ar dibinātāju, apspriests un īstenots izglītības iestādes kolektīvā, vienlaikus koriģējams atbilstoši situācijai.

Vērtējums – III līmenis labi

 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Mācību centra vadības darba plānojums nodrošina visu struktūru sadarbību, darba plāna izpildi un aktuālo jautājumu atrisināšanu. Īpaši apmeklētāju pieņemšanas laiki nav noteikti, jo tikšanās laiku var saskaņot pie skolas pārziņiem (Merķeļa 8 un Merķeļa 17/19) un filiāļu administratoriem abām pusēm pieņemamā laikā. Notiek operatīva un objektīva informācijas apmaiņa par iestādes darba stratēģiju, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz datu analīzi. Izvērtējumā piedalās paši darbinieki.

            Vadības darba organizācijā tiek ievērots komandas darba princips. Būtiski jautājumi tiek mērķtiecīgi un sistemātiski realizēti visa gada laikā, taču operatīvas izmaiņas tiek veiktas vadības sēdēs un informatīvajās darbinieku sanāksmēs. Pieņemot lēmumu, vadība ņem vērā informācija, kas iegūta pedagoģiskās padomes, metodiskās komisijas sēdēs, informatīvajās darbinieku sanāksmēs, kā arī vadoties no iekšējās kontroles materiāliem.

Piektdienās Mācību centrā notiek regulāras vadības sanāksmes, vadība sistemātiski analizē un izvērtē Mācību centra sasniegumus, sastādot vadības ziņojumus un izstrādājot vadības darba plānu. Mācību centrs savā darbībā vadās pēc 2015.gada 30.aprīlī pārstrādātā nolikuma. Atbilstoši kvalitātes vadības standartam ir izstrādāta iestādes organizatoriskā struktūra, kas atbilst tās darba jomām. Vadības struktūra ir izprotama, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, plāno darbu, kontrolē un izvērtē rezultātus. Mainoties ārējiem normatīvajiem aktiem, regulāri tiek aktualizēta virkne iekšējo normatīvo aktu. Iekšējo normatīvo pamatdokumentu saraksts, kurus savā darbībā ievēro mācību centra vadība un kolektīvs:

Nr.p.

k.

Nosaukums

Apstiprināšanas datums

 1.  

SIA „MBR” lietu nomenklatūra

Apstiprinā katru gadu

 1.  

SIA „MBR” Attīstības plāns

Apstiprinā katru gadu

 1.  

Karjeras izglītības programma

05.06.2015.

 1.  

Darba kārtības noteikumi

12.03.2012.

 1.  

Izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumi

05.10.2012.

 1.  

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

24.08.2012.

 1.  

Metodisko komisiju reglaments

06.09.2012.

 1.  

Izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi

27.02.2012.

 1.  

Mācību centra nolikums

30.04.2015.

 1.  

Pedagoģiskās padomes reglaments

10.09.2012.

 1.  

Prakses reglaments

15.02.2013.

 

Ar visiem Mācību centrā strādājošiem ir noslēgti darba līgumi un izstrādāti amatu apraksti. Darbinieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar amata aprakstu.

Normatīvo dokumentu pieejamība.

Mācību centrs regulāri vērtē izglītības procesa norisi. Vadības pārskatā tiek veikta darba analīze un izteikti priekšlikumi nākamajam darba posmam. Vērtējums ir objektīvs, un tas aptver visas izglītības iestādes darba jomas. Vadības pārskata dati tiek prezentēti pedagoģiskās padomes sēdē, un, pamatojoties uz tiem, tiek izstrādāts darba plāns nākamajam gadam. Darba plānošanas procesā iesaistās visi darbinieki un pedagoģiskais personāls .

Mācību centra iekšējos normatīvajos aktos obligātā un noteiktā dokumentācija sakārtota atbilstoši attiecīgajām dokumentu aizpildīšanas un lietvedības prasībām. Ir izstrādāta lietu nomenklatūra. Centra darbību reglamentējošie dokumenti ir pieejami izglītības iestādes birojā Merķeļa ielā 8 un pie skolas pārziņa Merķeļa ielā 17/19. Ar Mācību centra reglamentējošo dokumentu saturu, izpildes kontroles mehānismu tiek iepazīstināti izglītojamie, pedagogi, darbinieki, kā arī institūcijas, ar kurām Mācību centrs sadarbojas dažādu jautājumu risināšanā.

Dokumentos ir parādīta Mācību centra attīstības perspektīva un jomas, kurās savlaicīgi tiek veiktas korekcijas. Dokumenti ir sakārtoti atbilstoši iestādes lietu nomenklatūrai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī atbilstoši noformēti, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas.

Dokumentācijas, kas attiecas uz mācību procesu, oriģināli ir ērti pieejami mācību iestādes biroja telpās Rīgā, Merķeļa ielā 8 un Merķeļa 17/19 un nepieciešamās to kopijas atrodas vietās, kur notiek konkrētas izglītības programmas realizācija.

Vērtējums – III līmenis labi

 

 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Sadarbībā ar darba devējiem ir izstrādāti un tiek aktualizētas izglītības programmas unKvalifikācijas eksāmenu teorētiskās daļas jautājumi. Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, tādējādi tiek pilnveidoti kursu programmu kvalitāte, ieviesta inovatīvā prakse. Tas nodrošina izglītojamajiem jaunas zināšanas un konkurētspēju darba tirgū pēc izglītības programmas absolvēšanas. Praktiski visi darba devēji pieredzi uzsver kā svarīgāko darba ņēmēja kompetences rādītāju, norādot, ka izglītojamajiem un absolventiem tās parasti pietrūkst, ko iespējuams vismaz daļēji kompensēt ar  prakses palīdzību. Pēc katra no kvalifikācijas eksāmeniem sadarbībā ar eksāmenu komisiju notiek eksāmena teorētiskās un praktiskās daļas izglītojamo sasniegto rezultātu analīze, kas dod iespēju uzlabot nākamo eksāmenu materiālu un mācību procesa kvalitāti.

Mācību centrs sadarbojas arī sociālajiem partneriem. Organizējot kursus Latvijas novados, dažkārt ir nepieciešama sadarbība ar vietējām pašvaldībām. Ar valsts kontrolējošām institūcijām (VDI, VID, VUGD, PVD, IKVD) sadarbība notiek, piedaloties informatīvajos semināros, kā arī, organizējot mācības. Mācību centra vadība piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības kvalitātes dienesta organizētajos semināros un sanāksmēs. Veiksmīga un ilgtermiņa sadarbība jau no 2004.gada ir izveidojusies un attīstījusies ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Sadarbības līgumi ir noslēgti ar šādām iestādēm: SIA "Elladent", SIA "JT-TA", AIPIN SIA, PINAI SIA, 1A FORTŪNA; LDDK, SIA EKO doma, biedrības "Latvijas Nacionāla projektu vadīšanas asociācija", Projektu Laboratorija SIA, SIA "Elladent" ,SIA "JT-TA", AIPIN SIA, PINAI SIA. Pēc pilnveides kursu beigām izglītības programmas „Apsardzes darbs” absolventi dodas strādāt uz tādiem  uzņēmumiem kā "VIP-A", SIA "AVOKO", SIA "Saimnieks T", savukārt izglītības programmas „Frizieru darbs” beidzēji varētu doties uz uzņēmumiem SIA „Skaistums sala”, SIA „Idea arsenāls”.

Secinājumi

Mācību centra darba stiprās puses pamatjomā „Mācību centra darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ”

¨      Mācību centra vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu un visu darbinieku iesaistīšanos stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā;

¨      Mācību centra vadība plāno regulāru darba kontroli un izvērtē darbības virzienus;

¨      Mācību centra darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski, ievērojot visas tiem izvirzītās prasības;

¨      dažādu līmeņu struktūrvienības profesionāli veic viņiem uzticētos pienākumus;

¨      Mācību centra vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par centra ikdienas darbu;

¨      Mācību centrā vadība nodrošina sadarbību ar dibinātāju, valsts, sabiedriskajām organizācijām, darba devējiem un citiem sadarbības partneriem.

Vērtējums – III līmenis labi

 

5. CITI SASNIEGUMI

 

Mācību centrs izstrādā mācību līdzekļus citām izglītības iestādēm. Piemēram, mācību tematiskie plakāti, luksoforu stendi, mācību pedāļu projekti, mācību uzskatāmie materiāli uz plēvēm, mācību digitālās bibliotēkas, interaktīva Autotransporta programma.

Izglītības iestādē ir plaši, labiekārtoti mācību kabineti. Datorkabineti ir aprīkoti ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām.

Mācību centrs veiksmīgi izmanto dažādu ES struktūrfondu piedāvātās iespējas realizēt dažādus projektus pieaugušo tālākizglītībai.

Vērtējums – III līmenis labi

 

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA

 

2016.gadā un 2017.gadā plānotie un veiktie darbi: Mācību centra projektēšana 2017.-2018.un 2018.-2019.gadā būvniecība Mūkusalas ielā 78a, Rīgā.

Mācību centrs šajā laika posmā plānoja veikt dažādas aktivitātes, lai palielinātu izglītības iestādes konkurentspēju, paaugstinātu izglītojamo profesionālās apmācības līmeni un atzinību vietējā darbaspēka tirgū. Mācību centrs ir realizējis dažādas aktivitātes jaunu mācību programmu izveidē un esošo mācību programmu izpildes uzlabošanā.

Materiālās bāzes pilnveidošanā nepieciešams modernizēt un papildināt mācību iestādes iekārtas, aprīkojumu, nodrošinājumu kvalitatīvai apmācību priekšmetu apguvei.

Tālākās attīstības vajadzības balstās uz gūto rezultātu un pamatjomu novērtējumos konstatētajām stiprajām pusēm un nepieciešamajiem uzlabojumiem:

¨      plašāk analizēt iedzīvotāju un uzņēmumu vadītāju - darba devēju vēlmes un vajadzības attiecībā uz pašizglītošanos un darbinieku izglītošanu;

¨      turpināt piedalīties Eiropas Savienības fondu apguvē ar projektiem, kas veicinātu nodarbinātību, mazinātu sociālo atstumtību;

¨      mācību literatūras resursu papildināšana, kas ir nepieciešama mācību īstenošanas procesā;

¨      izglītības programmu pilnveides un aktualizācijas procesā ievērot iegūto pieredzi darbā ar izglītojamajiem, ievērojot viņu izglītības līmeni, vecumu, kā arī atsauksmes par pedagogu darba rezultātu konkrētajās programmās;

¨      sadarbībā ar sociālajiem partneriem uzlabot profesionālo izglītības programmu īstenošanu, tādējādi veidojot darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās izglītības programmas un speciālistu sagatavošanu;

¨      turpināt attīstīt izglītības programmu īstenošanas vietas Latvijas novados.

Vērtējums – III līmenis labi

 

Pašvērtējuma kopsavilkuma tabula

 

Mācību saturs - izglītības iestādes izglītības programmas

III līmenis labi

Mācīšana un mācīšanās

Mācīšanas kvalitāte

III līmenis labi

Mācīšanās kvalitāte

III līmenis labi

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

III līmenis labi

Izglītojamo sasniegumi

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbos

III līmenis labi

Izglītojamo sasniegumi valat pārbaudes darbos

III līmenis labi

Atbalsts izglītojamiem

Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts

III līmenis labi

Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

III līmenis labi

Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

III līmenis labi

Iestādes vide

Mikroklimats

III līmenis labi

Fiziskā vide un vides pieejamība

III līmenis labi

Iestādes resursi

Iekārtas un materiāltehniskie resursi

III līmenis labi

Personālresursi

III līmenis labi

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

III līmenis labi

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

III līmenis labi

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

III līmenis labi

 

   

 

 

SASKAŅOTS

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MBR” dibinātājs

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

 

                                    Aleksandrs Vorobjovs, 31.08.2017.

 

 

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.