IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM

I Vispārīgie jautājumi

Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka SIA „MBR” (turpmāk – Mācību centrs) izglītojamo drošības nodrošināšanas kārtību, izglītības procesa organizāciju, izglītojamo tiesības un pienākumus, kārtību, kādā Mācību centrā uzturas svešas un nepiederošas personas, atbildību par Noteikumu neievērošanu.

Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta.

II Kārtība, kādā nodrošina izglītojamo drošību

Mācību centrs direktors nozīmē grupu pedagogu, kurš iepazīstina izglītojamos ar šiem Noteikumiem, Mācību centra evakuācijas plānu, ugunsdrošību, elektrodrošību un pirmās palīdzības sniegšanu 2 (divu) dienu laikā no mācību procesa uzsākšanas dienas. Ja noticis Noteikumu pārkāpums, tad pedagogs kopā ar izglītojamo atkārtoti pārrunā šos Noteikumus. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar Noteikumiem nozīmētā persona veic ierakstu grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā, kur izglītojamie ar parakstu apliecina iepazīšos ar Noteikumiem.

Ar drošības noteikumiem par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, izglītojamos iepazīstina attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs mācību uzsākšanas dienā, kā arī pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.

Gadījumos, kad izglītojamais kādas Mācību centra teritorijā esošas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, izglītojamais ziņo Mācību centra administrācijai vai tuvākajam Mācību centra darbiniekam, kurš izvērtē situāciju un veic pasākumus draudu novēršanai.

Gadījumos, ja konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo, kas ir administratīvā vai kriminālā kārtā sodāma, Mācību centra administrācija nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

III Izglītības procesa organizācija

Mācību stundu sākums ir plkst. 8.00 vai saskaņā ar nodarbību grafiku.

Starpbrīžos izglītojamie var neatstāt mācību telpas, bet šajā laikā izglītojamajiem jāizvēdina un jāsakārto mācību telpa nākamajai mācību stundai.

Izglītojamie Mācību centrā ierodas savlaicīgi - lai līdz mācību stundu sākumam būtu klasē vai nodarbības vietā.

Mācību centra administrācija mācību stundu izmaiņas nākamajai dienai izliek uz informācijas stenda līdz iepriekšējās dienas plkst. 12.00. Izglītojamie pirms aiziešanas no Mācību centra iepazīstas ar mācību stundu izmaiņām nākamajai dienai.

IV Izglītojamo tiesības

Izglītojamiem ir šādas tiesības:

Iegūt vai pilnveidot profesionālo izglītību.

Mācību procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un godu.

Izglītības procesā izmantot Mācību centra telpas, dažādu Mācību centra informācijas nesējus un mācību līdzekļus.

Savlaicīgi saņemt medicīnisko palīdzību.

Saņemt savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem jautājumiem.

Dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Mācību centrā.

Iegūt kvalitatīvas zināšanas profesionālajos mācību priekšmetos, saņemt pedagogu konsultācijas.

Saņemt adekvātu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.

V Izglītojamo pienākumi

Izglītojamiem ir šādi pienākumi:

Ievērot Noteikumus un ar savu rīcību nediskritēt Mācību centru.

Ievērot ārējos normatīvos aktus un visus Mācību centra iekšējos noteikumus un darba drošības noteikumus.

Precīzi izpildīt administrācijas un pedagogu prasības ekstremālās un nestandarta situācijās.

Ar cieņu izturēties pret Latvijas vēsturi, sabiedrību, valsts un Mācību centra simboliku un atribūtiku, latviešu valodu.

Mācīties atbilstoši savām spējām.

Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību.

Neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību.

Ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses, kā arī izvirzītās prasības mācību priekšmetu apgūšanai.

Ievērot personīgās higiēnas prasības.

Par stundu neapmeklēšanas iemesliem nekavējoties ziņot Mācību centra administrācijai.

Mācību stundu laikā izpildīt pedagoga norādījumus un uzdevumus, netraucēt pārējiem izglītojamajiem un pedagogiem.

Mācību stundu laikā bez pedagoga atļaujas aizliegts lietot dažādas elektroniskās ierīces.

Aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību un psiholoģiski ietekmēt, pazemot citus izglītojamos, huligāniski uzvesties.

Aizliegts Mācību centra telpās un teritorijā iegādāties, lietot un realizēt ieročus, gāzes baloniņus, alkoholiskus dzērienus, narkotiskās un psihotropās vielas, cigaretes, pirotehniku, spēlēt azartspēles.

Ziņot Mācību centra administrācijai par iepriekšējā punktā uzskaitīto darbību īstenošanu, par ārkārtas situācijas rašanos.

VI Kārtība, kādā Mācību centrā uzturas nepiederošas personas

Par remontstrādnieku un apkalpojošo firmu darbinieku rīcību Mācību centrā atbild direktors.

Par kontrolējošo institūciju, pašvaldību pārstāvju un citu personu rīcību Mācību centrā atbild direktors.

VII Atbildība par Noteikumu neievērošanu

Par materiālajiem zaudējumiem, kas nodarīti Mācību centram, darbiniekiem, vainīgā persona atbild saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Par Noteikumu neievērošanu izglītojamam izsaka: mutisku aizrādījumu, rakstisku piezīmi, rakstisku rājienu.

Par atkārtotu iekšējo Noteikumu pārkāpumu izglītojamo var atskaitīt no izglītojamo skaita.

VII Grozījumi Noteikumos

Grozījumus šajos Noteikumos var ierosināt direktors, izglītojamie, Mācību centra darbinieki un Mācību centra dibinātājs.

Grozījumus šajos Noteikumos apstiprina direktors.

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019.- 2023.gadam

MĀCĪBU CENTRA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MBR” (turpmāk - Mācību centrs) dibināts 2003.gadā. Tās dibinātājs ir fiziskas personas – Ļubova Prauliņa un Aleksandrs Vorobjovs. Šobrīd Mācību centra juridiskā adrese ir: Rīga, Gogoļa iela 7.

Mācību centrā strādā pedagoģiskie darbinieki, kuriem ir Valsts Izglītības likumam un Ministru kabineta noteikumiem atbilstoša izglītība. Mācību centra finansējumu veido izglītojamo kursu maksa, dibinātāju līdzekļi, dāvinājumi.

 MĀCĪBU CENTRA PamatmērķiS

 Izglītības iestādes darbības pamatmērķis ir tādas izglītības vides veidošana, kas nodrošinātu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 MĀCĪBU CENTRA galvenie uzdevumi

 Attīstīt Mācību centra darbību, izstrādājot, licenzējot un akreditējot jaunas profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmas.

Īstenot licencētas un akreditētas tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas.

Piesaistīt, nodrošināt un sekmēt izglītojamos attiecīgo iemaņu veidošanā atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai.

Nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, sekmējot viņu konkurētspēju esošajos sociālekonomiskajos apstākļos.

Nodrošināt izglītības ieguvi izmantojot e-apmācības pakalpojumu.

Pedagogu profesionalitātes paaugstināšana tālākizglītības kursos – sagatavošana darbam ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām.

Mācību centra fiziskās un materiāli-tehniskās vides pilnveidošana.

Mācību centra iekšējo dokumentu sakārtošana atbilstoši ārējiem normatīvajiem dokumentiem.

 Darbības virzieni

Dažādu nozaru profesionālās tālākizglītības, pilnveides un neformālās izglītības kursi.

Publiskie kursi, semināri speciālistiem un/vai interesentiem no dažādiem uzņēmumiem.

Dažādi projekti, izglītojoši pasākumi un aktivitātes pēc pasūtījuma.

IEPRIEKŠĒJĀ PĀRSKATA PERIODA IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA

(2016.-2018.g.)

Mācību centra

darbības joma

Darbības prioritāte

Sasniegtais

Mācību saturs

Izglītības programmu īstenošanas rezultātu izvērtēšana.

Regulāri tiek apkopota informācija par kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem un rezultāti pārrunāti ar kvalifikācijas eksāmenu komisiju.

Pēc izglītojamo aptauju un pasniedzēju stundu hospitācijas rezultātiem tiek vērtēta pasniedzēju darba kvalitāte.

Veicināta pasniedzēju pieredzes apmaiņa Mācību centrā un ārpus tā.

Mācīšana un mācīšanās

Pasniedzēju profesionālās

kompetences pilnveidošana, realizējot standartus un programmas.

Pasniedzēji informēti par tālākizglītības iegūšanas iespējām, un atbalstīta pasniedzēju izglītošanās, kursos un piedalīšanās semināros.

Veicināta pasniedzēju pieredzes apmaiņa un sadarbība par jaunāko mācību metožu izmantošanu dažādu mācību priekšmetu stundās.

Uzkrāti pasniedzēju izstrādātie metodiskie materiāli.

Sistematizēta un regulāri papildināta informācija par pasniedzēju kvalifikāciju un tālākizglītību.

Izglītojamo sasniegumi

Katra izglītojamā personiskās

iniciatīvas un atbildības attīstīšana.

 

Veikta izglītojamo testēšana viedokļa noskaidrošanai par Mācību centra un pasniedzēju darbu un tā metodēm.

Mācību centra vide

Uzlabots izglītības iestādes telpu aprīkojums.

Izglītības iestādes telpas aprīkotas ar žalūzijām.

Resursi

Materiāli tehniskās bāzes

pilnveidošana atbilstoši izglītības programmu prasībām.

Izvērtēta telpu un materiāli tehniskā bāze, lai nodrošinātu pilnvērtīgu priekšmetu mācīšanu.

Apzināti mācību programmu īstenošanai nepieciešamie mācību līdzekļi.

 


 

Mācību centra darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Mācību centra atpazīstamības nodrošināšana

 Pilnveidota mācību centra mājaslapa.

 Paplašināts sadarbības partneru loks.

MĀCĪBU CENTRA attīstības prioritātes

Pamat-joma

2019

2020

2021

2022

2023

Mācību saturs

Mācību programmu satura aktualizācija

Mācību priekšmetu programmu īstenošana, satura papildināšana, jaunu programmu izstrāde

Mācību priekšmetu programmu satura pilnveidošana atbilstoši licencētajām tālākizglītības programmām saskaņā ar Profesiju standartu.

Sadarbībā ar nozares pārstāvjiem - mācību programmu satura aktualizācija, moduļu programmu izstrāde.

Mācību satura īstenošanai paredzētā laika sadalījuma efektivitātes nodrošināšana.

Mācīšana un mācīšanās

Mācīšanas un mācīšanās procesa saikne ar reālo darba vidi.

Mācīšanas un mācīšanās procesa saikne ar reālo darba vidi.

Mācīšanas un mācīšanās procesa saikne ar reālo darba vidi.

Moduļu apmācības ieviešana atsevišķās programmās

Moduļu apmācības ieviešana pārējās apmācībai piemērotās programmās

Izglīto-jamo sasniegumi

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika profesionālajos mācību priekšmetos.

Mācību centra vide

Mācību telpu estētiskas vides pilnveidošana.

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Resursi

 

Mācību literatūras krājumu papildināšana, labiekārtošana un modernizācija.

Materiālās bāzes papildināšana ar modernajām tehnoloģijām.

Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību satura īstenošanā, pedagogu un izglītojamo sadarbība mācību procesā.

Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību satura īstenošanā, pedagogu un izglītojamo sadarbība mācību procesā.

Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību satura īstenošanā, pedagogu un izglītojamo sadarbība mācību procesā.

Mācību centra darba organizā-cija, vadība, kvalitātes nodroši-nāšana

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija

Pašvērtējuma izstrāde.

Aptauju veikšana.

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija

Pašvērtējuma izstrāde.

Aptauju veikšana.

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija.

Pašvērtējuma izstrāde.

Aptauju veikšana.

 

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija.

Pašvērtējuma izstrāde.

Aptauju veikšana. Mājaslapas pilnveide.

Mācību centra dokumentācijas aktualizācija.

Pašvērtējuma izstrāde. Aptauju veikšana.

Prioritāšu īstenošanas plāns 2019.m.g. – 2023.m.g.

Pamatjoma

Mācību saturs

Prioritāte

Mācību priekšmetu programmu satura pilnveidošana un aktualizācija, jaunu programmu izstrāde

Mērķis

Programmu satura atbilstība reālās praktiskās vides apstākļiem un izmaiņām Profesiju standartā

Novērtēšanas kritēriji

katra mācību priekšmeta programma atbilst licencētajai profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmai;

katrs mācību priekšmeta pedagogs zina sava mācību priekšmeta lomu profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas īstenošanā;

pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu;

pilnveidojuši savas profesionālās prasmes;

izglītojamo mācību sasniegumu dinamikā ir izaugsme;

izglītojamo aptaujas, sarunas liecina par kvalitatīvu mācību procesu;

jaunu programmu, t.sk. moduļu programmu izstrāde un licenzēšana;

darba devēju aptaujas par izglītojamo iegūtās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

 Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un pārraudzība

Mācību priekšmetu programmu satura pilnveidošana un aktualizācija, jaunu programmu izstrāde

Direktors

Administrācija

2019.-2023. m.g.

 

Mācību centra budžets, pedagogu darbs

Administrācija

 2019.m.g. – 2023.m.g.

Pamatjoma

Mācīšana un mācīšanās

Prioritāte

Izglītības kvalitātes aktualizācija apmācību metodikas pilnveidošanā

Mērķis

Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus, radīt pozitīvu mācīšanās motivāciju

Novērtēšanas kritēriji

prasmju pilnveide praktiskajā pielietojumā;

mācību sasniegumu rezultātu pozitīva dinamika;

mācību stundu novērtēšanas un analīzes dokumenti;

pamatprasmju pielietojums informācijas tehnoloģiju izmantošanā;

mācīšanas un mācīšanās metožu daudzveidība.

Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole,

pārraudzība

Izglītības kvalitātes aktualizācija apmācību metodikas pilnveidošanā, duālās apmācības ieviešana

Administrācija

Visu laiku

Cilvēkresursi, mācību centra budžets

Direktors

Attīstīt pedagogu pašvērtējuma prasmes.

Administrācija

Visu laiku

Cilvēkresursi, mācību centra budžets

Direktors

Pilnveidot pārbaudes darbu veidošanas un vērtēšanas prasmes.

Administrācija

Visu laiku

Pārbaudes darbi

Direktors

 2019.m.g. – 2023.m.g. 

Pamatjoma

Izglītojamo sasniegumi

Prioritāte

Izglītojamo mācību sasniegumi profesionālajos mācību priekšmetos

Mērķis

Profesionālo priekšmetu kvalitatīva īstenošana

Novērtēšanas kritēriji

mācību sasniegumu rezultātu analīze gadā;

kvalifikācijas eksāmenu saturs un rezultāti;

mācīšanas un mācīšanas procesa metožu daudzveidība;

integrēto tēmu un starppriekšmetu saiknes plānojums mācību saturā.

 Ieviešanas gaita 

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole,

pārraudzība

Profesionālo priekšmetu pedagogiem pilnveidot savas profesionālās prasmes, veikt pašizglītību.

Pedagogi

Visu laiku

Mācību centra budžets, kursi, semināri

Direktors

Mācību stundās pārraudzīt mācību priekšmeta satura īstenošanu.

Administrācija

Visu laiku

Mācību stunda

Direktors

Mācību priekšmetu programmu papildināšana ar integrētajām un starppriekšmetu tēmām.

Pedagogi

Visu laiku

Programma

Direktors

Pilnveidot prasmes pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā.

Administrācija

Visu laiku

Mācību stunda, pārbaudes darbi

Direktors

 2019.m.g. – 2023.m.g. 

Pamatjoma

Mācību centra vide

Prioritāte

Izglītojamie, pedagogi un personāls draudzīgā, demokrātiskā un estētiskā vidē.

Mērķis

Nodrošināt draudzīgu, demokrātisku un estētisku

 mācību centra vidi.

Novērtēšanas kritēriji

demokrātiska un estētiska mācību centra vide;

estētiski, mūsdienu prasībām atbilstoši mācību kabineti;

mācību centra kolektīvs atbildīgi izturas pret skolas emocionālo un fizisko vidi.

 Ieviešanas gaita  

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole,

pārraudzība

Veicināt demokrātiskas un estētiskas vides pilnveidi, sekmēt videi draudzīgas attieksmes veidošanos.

Pedagogi, direktors

Visu laiku

Mācību centra budžets, pedagogu gatavotie materiāli

Direktors

Turpināt mācību centra telpu vides labiekārtošanu.

Direktors

Visu laiku

Mācību centra budžets

Direktors

Turpināt attīstīt pedagogos un izglītojamajos apziņu par savu lomu mācību centra tēla veidošanā.

Pedagogi, direktors, izglītojamie

Visu laiku

Pedagogu darbs, izglītojamo līdzdalība

Direktors

Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi.

Dibinātājs

Visu laiku

Mācību centra budžets, cilvēkresursi,

dibinātāju līdzekļi

Direktors

 2019.m.g. – 2023.m.g. 

Pamatjoma

Resursi

Prioritāte

Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību satura īstenošanā, pedagogu un izglītojamo sadarbība mācību procesā.

Mērķis

Pilnveidot tehnoloģijas Mācību centra darba vadībā un mācību procesā.

Novērtēšanas kritēriji

atjaunota datorprogrammatūra;

papildināta materiāli tehniskā bāze;

izglītojamajiem un pedagogiem ir pieejamas jaunākās informācijas tehnoloģijas;

mācīšanas un mācīšanās procesā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas;

modernizēts pedagogu un izglītojamo darbs.

Ieviešanas gaita

 

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole,

pārraudzība

Iegādāties jaunas nepieciešamās datorprogrammas

Direktors

Visu laiku

Mācību centra budžets

Direktors

Mācību materiāli-tehniskās bāzes pilnveidošana mācību programmās

Direktors

Visu laiku

Mācību centra budžets

Direktors

Iegādāties jaunas datortehnoloģijas

Dibinātājs

Visu laiku

Mācību centra budžets,

dibinātāja līdzekļi

Direktors

Mācīšanas un mācīšanās procesā izmantot jaunākās tehnoloģijas.

Pedagogi

Visu laiku

Cilvēkresursi, Mācību centra budžets

Direktors

Iegādāties mācību procesam nepieciešamās grāmatas

Dibinātājs

Visu laiku

Mācību centra budžets,

dibinātāja līdzekļi

Direktors

2019.m.g. – 2023.m.g.  

Pamatjoma

Mācību centra darba organizācija, vadība, kvalitātes nodrošināšana

Prioritāte

Mācību centra vadības sistēmas pilnveide

Mērķis

Veicināt rezultatīvu, profesionālu darbu Mācību centrā.

Novērtēšanas kritēriji

darba rezultātu apkopošana un analīze par attīstības plāna īstenošanu;

savlaicīgas korekcijas attīstības plānā;

attīstības plāns ir pieejams visām ar Mācību centra saistītām personām;

mācību centra vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu;

pilnveidota elektroniskā sistēma dokumentu noformēšanā un apritē;

ācību centra kolektīvs pārzina noteikto kārtību;

mācību centra kolektīvs izmanto izstrādātos dokumentus.

 Ieviešanas gaita

 

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole,

pārraudzība

Sakārtota mācību centra dokumentācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Direktors, lietvede

Visu laiku

Mācību centra budžets

Direktors

Mācību centra personāla  dalība darba plānošanā un analīzē.

Direktors

Visu laiku

Cilvēkresursi, Mācību centra budžets

Direktors

Pilnveidotas pedagogu pašvērtējuma prasmes un iemaņas.

Mācību centra pedagogi

Visu laiku

Cilvēkresursi

Direktors

Dalība dažādos projektos.

Administrācija

Visu laiku

Cilvēkresursi, Mācību centra budžets

Direktors

 SVID ANALĪZE

Tabulā sadaļā „Iespējas” ir iekļauti punkti, kas būtu jārealizē, lai uzlabotu iestādes iekšējo vidi, sekmētu darbinieku apmierinātības ar darbu līmeni, veiksmīgi viņus motivētu un pilnveidotu informācijas apmaiņu starp darbiniekiem. Savukārt sadaļā „Draudi’’ pamatā parādās apdraudējums, riski, kurus iestādes vadība nevar ietekmēt vai var ietekmēt ļoti minimāli. It īpaši tas noteikti attiecināms uz valsts politiku izglītības jomā. Plānojot turpmāko attīstību, izstrādājot personāla vadības stratēģiju, ir svarīgi ņemt vērā ne tikai pašreizējo situāciju (atklātās stiprās un vājās puses), bet arī izskatīt visdažādākās attīstības alternatīvas, orientējoties ne tikai uz optimistiskāko, bet arī uz pesimistiskāko variantu.

Stiprās puses

Vājās puses

Mācību centrs atrodas Rīgas centrā un tam ir filiāles Rīgā un Latvijā.

Mācību centram autoapamācībā ir labs prestižs apkārtējā sabiedrībā.

Realizējamās mācību programmas atbilst licencētajai izglītības programmai.

Ir kvalificēti, zinoši pedagogi, kas nodrošina atbalstu audzēkņiem.

Īrēto telpu dēļ ierobežota izvēle īstenot materiāltehniski ietilpīgas izglītības programmas.

Atsevišķiem pasniedzējiem nepieciešams regulārāk paaugstināt savu kvalifikāciju.

Kursu neregularitātes dēļ pasniedzējus nevar pieņemt pastāvīgā darbā, bet tikai uz noteiktu laiku. Līdz ar to pasniedzēji ir aizņemti citās darbavietās, kas apgrūtina mācību procesa organizēšanu.

Nepieciešams papildināt materiāli tehnisko bāzi ar datoriem ar programmnodrošinājumu izglītojamo vajadzībām.

Iespējas

Draudi

Piedalīties ES struktūrfondu projektos.

Lai mācībām piesaistītu vairāk interesentu, paplašināt piedāvāto izglītības programmu apjomu, t.sk. moduļu programmas.

Atbilstoši mācību centra specializācijai, piedalīties dažādos iepirkumu projektos.

Uzlabot iekšējās informācijas aprites sistēmu, izmantojot inovatīvas metodes (modernās tehnoloģijas).

 

Var tikt mainīta likumdošana, kas negatīvi ietekmēs Mācību centra darbu (tikt izvirzītas jaunas prasības, samazināts finansējums u.tml.).

Nepaaugstinot bezdarbnieku izglītības programmu īstenošanas finansējumu, līdz ar to nevar paaugstināt pasniedzēju darba samaksu, kas ierobežo kvalificētu pasniedzēju piesaisti.

Finanšu trūkuma rezultātā var tikt apturēta materiālās bāzes pilnveidošana.

Samazinoties bezdarba līmenim un cilvēku skaitam proporcionāli var samazināties arī potenciālo izglītojamo skaits.

 

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.