Latviešu valodas kursi A2 Krievijas pilsoņiem, kas iepriekš bija Latvijas nepilsoņi!


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
04.01.2023.

 

Latviešu valodas kursi A2 Krievijas pilsoņiem, kas iepriekš bija Latvijas nepilsoņi!

Vai Krievijas pilsoņiem ar pastāvīgo uzturēšanās atļauju ir jākārto eksāmens latviešu valodā? Tas ir jākārto, bet ne visiem. 2022. gada 24. septembrī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz, ka Krievijas pilsoņiem, kuri vēlas saglabāt pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) līdz 2023.gada 1.septembtim ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas pārbaudi (līmenis A2). Šie grozījumi attiecas tikai uz tiem, kuri savulaik ir atteikušies no Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa statusa, tā vietā izvēloties Krievijas pilsonību, un vienlaikus turpina dzīvot Latvijā uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pamata (t.i. saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktu). Tagad, lai šo statusu saglabātu, būs jākārto valsts valodas pārbaude. Ja eksāmens netiks nokārtots līdz 2023. gada 1. septembrim un attiecīgi netiks saņemta jaunā pastāvīgā uzturēšanās atļauja, visas pašreiz spēkā esošās pastāvīgās uzturēšanās apliecības, kas izsniegtas Krievijas pilsoņiem, pamatojoties uz augstākminēto likuma pantu, tiks anulētas (neatkarīgi no tā, kāds derīguma termiņš ir norādīts uz apliecības). Tomēr likums paredz dažus izņēmumus no šī noteikuma. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 “Par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas zināšanu pārbaudes kārtību” pārbaudi nekārto persona:

-        kura ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā (ko apliecina, piemēram, ar diplomu, sertifikātu, atestātu, mācību iestādes izziņu);

-        kura apguvusi akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā 9. klasei vai centralizēto eksāmenu latviešu valodā 12. klasei, ko apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts;

-        kura Eiropas skolā sekmīgi nokārtojusi latviešu valodas bakalaurāta eksāmenu, ko apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija; kurai ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnoze, kas minēta augstākminēto MK Noteikumu 2. pielikumā (nepieciešama ārsta rehabilitologa izziņa);

-        kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu;

-        kura ir sasniegusi 75 gadu vecumu.

Svarīgi atzīmēt, ka visi latviešu valodas prasmes sertifikāti, kas izsniegti līdz 2001. gada 31. janvārim, ir nederīgi. Attiecīgi sertifikātiem par centralizētā eksāmena nokārtošanu latviešu valodā 9. un 12. klasē, ar kuriem persona var tikt atbrīvota no pārbaudes kārtošanas, jābūt izsniegtiem ne agrāk kā 2001. gada 31. janvārī.

Kad ir tuvāka grupa?

No 08.02.2023. pirmdienās, trešdienās, piektdienās 17:00-19:40 Gogoļa ielā 7, Rīgā un Rīgas ielā 65, Daugavpilī . Kopā 30 nodarbības, pēc tām jākārto valsts eksāmenu uz A2 līmeni.

Cik maksā?

360 eiro ar pārskaitījumu vai uz vietas:

Rīga, Merķeļa iela 17/19, 29996045, merkela17@fortuna.lv

Rīga, Gogoļa iela 7, 25911009, info@fortuna.lv

Rīga, Brīvības iela 162/2, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv

Jūrmala, Dubultu prosp. 11, 27088682, jurmala@fortuna.lv

Daugavpils, Rīgas iela 65, 20042381, daugavpils@fortuna.lv

 

 

Курсы латышского языка А2 для граждан России, ранее являвшимися негражданами Латвии!

Должны ли российские граждане с постоянным видом на жительство сдавать экзамен по латышскому языку?

Это надо сдавать, но не всем. 24 сентября 2022 года вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают, что граждане России, желающие сохранить постоянный вид на жительство в Латвии, должны предоставить документ, удостоверяющий, что они сдали тест на знание государственного языка (уровень А2). Эти поправки касаются только тех, кто отказался от статуса гражданина или негражданина Латвии, выбрав вместо него российское гражданство, и при этом продолжает жить в Латвии на основании постоянного вида на жительство (т.е. в соответствии со статьей 24, Часть первая, статья 8 Закона об иммиграции). Теперь, чтобы сохранить этот статус, необходимо будет пройти тест на знание государственного языка. В случае не сдачи экзамена до 1 сентября 2023 г. и неполучения соответственно нового разрешения на постоянное проживание все действующие на данный момент разрешения на постоянное проживание, выданные гражданам РФ на основании указанной статьи закона, будут аннулированы (независимо от срока действия срок, указанный в сертификате). Однако закон предусматривает некоторые исключения из этого правила. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 157 «Об уровне владения государственным языком и порядке проверки знания государственного языка» испытание не сдается лицом:

- кто получил основное, среднее или высшее образование по аккредитованным программам на латышском языке (подтверждается, например, дипломом, аттестатом, аттестацией, справкой из учебного заведения);

- прошедшее обучение по аккредитованной программе обучения меньшинств и сдавшее централизованный экзамен по латышскому языку за 9-й класс или централизованный экзамен по латышскому языку за 12-й класс, что подтверждается аттестатом о начальном или общем среднем образовании;

- кто успешно сдал экзамен на степень бакалавра латышского языка в европейской школе, утвержденной Министерством образования и науки; имеющие функциональные ограничения, связанные со здоровьем, или диагноз, указанный в Приложении 2 к вышеуказанным Правилам МК (необходима справка от врача-реабилитолога);

- не достигший 15-летнего возраста;

- достигший 75-летнего возраста.

Важно отметить, что все сертификаты о знании латышского языка, выданные до 31 января 2001 года, недействительны. Соответственно, сертификаты о сдаче централизованного экзамена по латышскому языку в 9 и 12 классах, при наличии которых лицо может быть освобождено от сдачи теста, должны быть выданы не ранее 31 января 2001 года.

Когда самая близкая группа?

С 08.02.2023 по понедельникам, средам, пятницам с 17:00 до 19:40 по адресу ул. Гоголя 7, в Риге и в Даугавпилсе, на ул. Ригас 65. Всего 30 уроков, после которых предстоит сдать госэкзамен на уровень А2.

Сколько?

360 евро перечислением или оплата на месте:

Рига, улица Меркеля 17/19, 29996045, merkela17@fortuna.lv

Рига, улица Гоголя 7, 25911009, info@fortuna.lv

Рига, улица Бривибас 162/2, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv

Юрмала, проспект Дубулту 11, 27088682, jurmala@fortuna.lv

Даугавпилс, ул. Ригас 65, 20042381, daugavpils@fortuna.lv

 

Šaujamieroča kursi-jaunums!


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
21.04.2022.

Mācību centrs MBR piedāvā kursus šaujamieroča atļaujas saņemšanai. Mācību materiāli iekļauti piedāvājumā.

Pirms šaujamieroča (izņemot medību šaujamieroci) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pirmreizējas iegādes fiziskā persona nokārto kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas aprites kārtību un apliecina prasmi rīkoties ar ieroci.

Kvalifikācijas pārbaudījumu atkārtoti kārto personas, kurām ieroča (izņemot medību šaujamieroci) glabāšanas atļauja vai nēsāšanas atļauja anulēta par ieroča vai munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, glabāšanas, nēsāšanas, pārvadāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Fiziskajām personām, kuras vēlas saņemt ieroča atļauju ir jāveic veselības pārbaude un jānokārto pirmās palīdzības kursu 15 stundu apjomā. Veselības pārbaudi veic, lai izvērtētu fiziskās personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem un noteiktu, vai personai nav diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība, uzvedības traucējumi, fiziski trūkumi, kuru dēļ persona nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci.

Apmācība notiek:

Rīgā, Brīvības iela 162/2;

Liepājā, Lielā ielā 6;

Daugavpilī, Rīgas iela 65.

Izmaksas:

Šaujamieroču apmācības kurss – 100,-EUR;

Pirmās palīdzības kurss – 50,-EUR;

Medkomisija – 100,-EUR;

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu Valsts policijā - 65,46 EUR

Ieroča iegādāšanās atļaujas un ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšana: lai varētu iegādāties medību, sporta vai pašaizsardzības šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, ir nepieciešams saņemt ieroča iegādāšanās atļauju un pēc ieroča iegādes un reģistrācijas – ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju. Ieroča atļaujas saņemšanai personai ir jāvēršas Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai, kurā paredzēta ieroča un munīcijas glabāšana. Prasības ieroča iegādāšanās un ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 22.panta pirmā, otrā un trešā daļa nosaka šādas prasības, kas jāizpilda, lai varētu saņemt šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju:

 - Pirms šaujamieroča (izņemot medību šaujamieroča) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pirmreizējas iegādāšanās personai ir jānokārto kvalifikācijas pārbaudījums attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un jāapliecina prasme rīkoties ar ieroci (Ieroču eksāmens): Pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci Pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (ieroču eksāmens) notiek vienu reizi nedēļā Rīgā, Klijānu ielā 4 - trešdienās no plkst.14.00. Lai varētu kārtot ieroču eksāmenu, personai iepriekš ir jāpiesakās, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: as@vp.gov.lv. Ieroču eksāmens ir maksas pakalpojums! Līdz noteiktajai ieroču eksāmena kārtošanas dienai personai ir jāsamaksā noteiktā maksa par pārbaudījuma kārtošanu - 65,46 EUR (maksā par atkārotu eksāmena kārtošanu – 53.30 EUR.) Ieroču eksāmens ir jākārto valsts valodā! Ieroču eksāmens ir jākārto: - personām, kuras vēlas saņemt ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju: a) pašaizsardzības šaujamierocim; b) darba (dienesta) šaujamierocim; c) sporta šaujamierocim un lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim. Atļauja šaujamieroču vai lielās enerģijas pneimonisko ieroču iegādei, glabāšanai vai nešanai ir aizliegts izsniegt sekojošai personai: - kam ir sodāmība par kriminālo pārkāpumu triju gadu laikā pēc soda izciešanas; - kam ir divas vai vairāk sodāmības par kriminālo pārkāpumu (neatkarīgi no soda anulēšanas vai atcelšanas); - kam ir sodāmība par nozieguma īstenošanu (neatkarīgi no soda anulēšanas vai atcelšanas); - kam ir konstatēti psihiskie traucējumi, vai kam tādi bija kontrastēti agrāk un ir medicīniskā prognoze par to atkārtotības iespējām, vai kas atrodas uzskaitē (reģistrā) alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas medicīnas iestādē; - kas, fizisko trūkumu rezultātā, nav spējīgs izmantot šaujamo ieroci vai lielās enerģijas pneimonisko ieroci; - kas pēdējo divu gadu laikā pakļāvās administratīviem sodiem par pārkāpumiem, kas ir saistīti ar alkohola, narkotisko, prihotropo vai toksisko vielu lietošanu, par sīko huligānismu, vai par kādu Valsts policijā ir ziņas par to, ka viņa ierocis tika ļaunprātīgi izmantots vai arī kas minēja nepamatotus iemeslus ieroča iegādei; - par kuru valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēs ir ziņas, kas apmierina šīs personas piederību aizliedzošiem kara vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskām organizācijām (partijām) vai to apvienošanām, nereģistrētiem likumā paredzētā kārtībā; - kam nav deklarētas (nereģistrētas) dzīves vietas; - kas nav piesaistīts kriminālatbildībai par kriminālās darbības veikšanu. - ja Jums rodas šaubas un kādreiz bija likuma pārkāpumu, uz kuru pamata var atteikt atļaujas izsniegšanā, Jūs to uzzināsiet tikai pēc šaujamā ieroča iegādes pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Kontakti:

Rīga, Merķeļa iela 17/19, 29996045, merkela17@fortuna.lv

Rīga, Gogoļa iela 7, 28444226, gogola7@fortuna.lv

Rīga, Merķeļa iela 8 (ieeja no pagalma), 25911009, merkelaiela8@fortuna.lv

Rīga, Brīvības iela 162/2, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv

Liepāja, Liela iela 6 (Pasta 1), 20369303, liepaja@fortuna.lv

Jūrmala, Dubultu prosp. 11, 27088682, jurmala@fortuna.lv

Daugavpils, Rīgas iela 65, 20042381, daugavpils@fortuna.lv

FRIZIERU KURSI TIKAI 360,-, VAR MAKSĀT PA DAĻAM


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
12.11.2018.

 

Macību centrs MBR uzņem audzēkņus uz Frizieru profesionālās pilnveides programmu.

FRIZIERU PAKALPOJUMI.  Friziera darbi.

Tā ir lieliska iespēja apgūt ko jaunu,mācīties ar kvalificētiem pasniedzējiem.

Mācību plānā ietilpst:

·         Komercdarbības pamati

·         Krāsu un stila mācība

·         Frizūru modelēšana un vizuālā tēla veidošana

·         Epidermas un cilvēka mata anatomija

·         Friziera darba tehnoloģija

·         Higēnas prasības

·         Sabiedrības un cilvēka drošība

Mācību stundu skaits: 160 akadēmiskās stundas ( 2 – 3.men.)

Pēc programmas apguves kursants saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību

Kursa cena: 720,00

Reģistrējies mācībam un saņem atlaidi 50%

Cena ar atlaidi : 360,00

Mācību maksu iespējams maksāt pa daļām.
Kursu laikā nodrošinām ar profesionāliem darba materiāliem.

 

Lūdzu pieteikties pa tālruni: 29996045 vai e -pasta: merkela17@fortuna.lv

 

Uzņemšana uz Frizieru profesionālās pilnveides programmu


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)

Macību centrs MBR uzņem audzēkņus uz Frizieru profesionālās pilnveides programmu.

Septembris- oktobris.

Tā ir lieliska iespēja apgūt ko jaunu,mācīties ar kvalificētiem pasniedzējiem.

Mācību centrs nodrošina kursantus ar visiem nepieciešamajiem materiāliem.

Mācību plānā ietilpst:

Komercdarbības pamati

Krāsu un stila mācība

Frizūru modelēšana un vizuālā tēla veidošana

Epidermas un cilvēka mata anatomija

Friziera darba tehnoloģija

Higēnas prasības

Sabiedrības un cilvēka drošība

Mācību stundu skaits:160 akadēmiskās stundas

Pēc programmas apguves kursants saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību

 

Lūdzu pieteikties pa tālruni:29996045 vai merkela17@fortuna.lv

DATORU KURSI IESĀCĒJIEM UN SENIORIEM


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
02.03.2015.

DATORU KURSI IESĀCĒJIEM

Apmācības organizē: SIA  „MBR” Mācību centrs
Ilgums: 7 nodarbības  (Vienas Nodarbības ilgums 2. stundas)
Norises vieta: Rīga, Merķeļa iela 17/19 (pretī Vernisāžai)
Mācību maksa: 90 Eur par visu kursu

Programma:
Windows 7, 8.
Word (teksta formatēšana, tabulas, Info kopēšana no interneta..uc)
Excel (formulas, formatēšana .. uc)
Internets.(Teātra biļešu iegāde, Preses pasūtīšana, Reģistrēšanās dažādos Sociālos portālos)
Epasts (Izveide,Vēstules sūtišana ar un bez pielikuma)
Skype(Izveide, Zvans un Videozvans, Failu sūtīšana)
Ibanka(Rēķinu apmaksa,Paraugu saglabāšana, Rēķinu izdrukāšana)

Mācību materiāli iekļauti mācību maksā.

Nodarbību laiki:

10:00 – 12:00 (rīta grupa)

13:00 – 15:00 (pusdienas grupa)

 

16:00 -18:00 (vakara grupa)

DATORU KURSI SENIORIEM

Apmācības organizē: Mācību centrs SIA  „MBR”
Ilgums: 4 nodarbības  (Vienas Nodarbības ilgums 2. stundas)
Norises vieta: Rīga, Merķeļa iela 17/19 (pretī Vernisāžai)
Mācību maksa: 50 Eur par visu kursu

Programma:
Internets.(Teātra biļešu iegāde, Preses pasūtīšana, Reģistrēšanās dažādos Sociālos portālos)
Epasts (Izveide,Vēstules sūtišana ar un bez pielikuma)
Skype(Izveide, Zvans un Videozvans, Failu sūtīšana)
Ibanka(Rēķinu apmaksa,Paraugu saglabāšana, Rēķinu izdrukāšana)

Mācību materiāli iekļauti mācību maksā.

Nodarbību laiki:

10:00 – 12:00 (rīta grupa)

13:00 – 15:00 (pusdienas grupa)

 

16:00 -18:00 (vakara grupa)

Izstāde „Atpūta un Sports 2015”


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
23.03.2015.

Piedalies jauno auto un moto braucēju konkursā un laimē 50 eiro dāvanu karti praktiskās braukšanas apmācībai

 

Visas izstādes „Atpūta un Sports 2015” dienas autoskola „FORTŪNA” ārpusē pie halles organizēs jauno braucēju konkursu par praktiskās braukšanas eksāmenu A kategorijā ar Honda Hornet un B kategorijā ar Audi A3 un VW Golf. Uzvarētājiem tiks izsniegta dāvanu karte 50,-EUR vērtībā praktiskās braukšanas apmācībai.

Autoskolas FORTŪNA A20 stendā būs pieejamas konsultācijas ceļu satiksmes drošības, auto un ūdenstransporta vadītāju apliecības iegūšanas jautājumos. Būs pieejami motocikla un vieglās mašīnas trenažieri, ko izmanto apmācībās klasē.

Tikai izstādē Skola 2015 dala 50,-EUR dāvanu kartes!


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
27.02.2015.

Vienreizēja iespēja saņemt autoskolas FORTŪNA 50,-EUR dāvanu karti praktiskās braukšanas apmācībai autoskolā vai traktortehnikas kursos. Izstāde Skola 2015 notiek 27.-29.02. izstāžu zālē "Ķipsala".

Apsardzes kursi tikai 79,-EUR februārī!


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
15.02.2015.

Vienreizēja iespēja iziet Apsardzes kursus par samazinātu cenu, 79,-EUR, ka arī pirmās palīdzības kurss 29,-EUR.

Mācību ilgums: 160 stundas jeb 4 nedēļas.
Nepieciešamā izglītība: Pamatizglītība
Izsniedzamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dot tiesības kārtos eksāmenu Policijas sporta klubā, veiksmīgā rezultāta gadījumā saņemt Apsardzes sertifikātu.

Mērķis: Dot iespēju papildināt zināšanas un prasmes par apsardzes darbinieka darba uzdevumiem.  

Izglītojamais pēc programmas apgūšanas spēj:

• Veikt dažādu objektu, kravu un personu apsardzi.
• Pielietot šaujamieročus un ugunsdzēsības inventāru.
• Pielietot tuvcīņas elementus.
• Nodrošināt darba aizsardzības, drošības tehnikas, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu ievērošanu.
• Novērtēt savas spējas, uzņemties atbildību par profesionālās darbības kvalitāti un kvantitāti u.c.

Mācību priekšmeti:
• Apsardzes darbības tiesiskais regulējums.
• Apsardzes taktika.
• Tehniskie līdzekļi apsardzē.
• Šaujamieroči un speciālie līdzekļi.
• Speciālo cīņas paņēmienu  pielietošanas pamati.
• Saskarsmes psiholoģija.

Valsts valodas bezdarbnieku kursi


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
27.01.2015.

Gribi mācīties vienā no labākajiem mācību centriem BEZMAKSAS, saņemot STIPENDIJU un TRANSPORTA KOMPENSĀCIJU? Zvani 28850734!

Tuvākas grupas:

Apmācības
laiks no

Īstenošanas vieta
(pilsēta)

11.02.2015

02.04.2015

Daugavpils

Rīgas iela 65, 20042381

SIA "MBR" Autoskola FORTŪNA

Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim

11.02.2015

02.04.2015

Daugavpils

Rīgas iela 65, 20042381

SIA "MBR" Autoskola FORTŪNA

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

10.02.2015

01.04.2015

Daugavpils

Rīgas iela 65, 20042381

SIA "MBR" Autoskola FORTŪNA

Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim

09.02.2015

30.03.2015

Rīga

Merķeļa iela 8, tel. 25911009

SIA "MBR" Autoskola FORTŪNA

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

09.02.2015

20.03.2015

Jūrmala

Dubultu pr.11, Jūrmala

SIA "MBR" Autoskola FORTŪNA

Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim

09.02.2015

20.03.2015

Jūrmala

Dubultu pr.11, Jūrmala

SIA "MBR" Autoskola FORTŪNA

Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim

09.02.2015

30.04.2015

Rīga

Merķeļa iela 8, tel. 25911009

SIA "MBR" Autoskola FORTŪNA

Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim

09.02.2015

20.03.2015

Jūrmala

Dubultu pr.11, Jūrmala

SIA "MBR" Autoskola FORTŪNA

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

09.02.2015

30.03.2015

Rīga

Merķeļa iela 8, tel. 25911009

SIA "MBR" Autoskola FORTŪNA

Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim

02.02.2015

25.03.2015

Rīga

Merķeļa iela 8, tel. 25911009

SIA "MBR" Autoskola FORTŪNA

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

 

Papildus: http://nva.gov.lv.

KONKURSS


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
27.01.2015.

Vēlies mācīties braukt BEZ MAKSAS vienā no Latvijas labākajām autoskolām?

Viss, kas Tev jādara:

1.       Kļūsti par @Autoskola Fortūna lapas sekotāju http://on.fb.me/1GFGcKe.

2.       Padalies ar šo informāciju saviem draugiem. 

20. februārī izlozēsim 10 laimīgos no visiem mūsu lapas sekotājiem, kas iegūs bezmaksas teorijas apmācības B kategorijā!

Gaišus un Laimīgus Ziemassvētkus!


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)

Būs brīnumi,ja vien tiem noticēsim;
Būs laime tad,ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa,ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem,varam laimi gūt.

Aukle 14.07.2014.- 25.07.2014.


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
16.06.2014.

 

Licencēta un AKREDITĒTA profesionālās izglītības pilnveides  programma BĒRNU APRŪPES PAMATI (auklīšu kursi) 40 stundas
Izstrādāta auklīšu sertificēšanai. Apliecība sniegs jums iespēju piedalīties valsts dotāciju programmā.

Kursa saturs:
Bērnu uzraudzība,
aprūpes psiholoģija un saskarsme, Sanitārija un higiēna.
Grupas: 14.07.2014.- 25.07.2014.

Maksa par kursu 75,00 EUR

Pieteikšanās pa tālruni 29996045

Aukle-Bērnu aprūpe 40 stundas ar pirmo palīdzību


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
21.01.2014.

Programma Auklem, lai saņemtu mēneša līdzfinansējumu no 210,-EUR un vairāk no pašvaldības un valsts, ja nav vietas bērnudārzā.

Aukle programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas, prasmes un iemaņas bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanai. Sagatavot klausītājus aukles darba uzdevumiem, kas sniedz pakalpojumus fiziskām vai juridiskām personām, nodrošinot bērna aprūpi. Aukle veic primārus bērna aprūpes pasākumus – ēdina, aprūpē, mazgā un ģērbj bērnu, seko bērna veselības stāvoklim, vajadzības gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību, rūpējas par bērna dienas režīma ievērošanu, veido bērnam kulturālas uzvedības un higiēniskās iemaņas un nodrošina bērna radošas darbības organizēšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu; prot plānot veselīga uztura ēdienkarti, apzinās veselīga uztura nozīmi bērna attīstībā un veselības saglabāšanā, gatavo ēdienu un pasniedz to; atbalsta vecākus bērna audzināšanā un veicina bērna vienmērīgu izaugsmi un zināšanu apguvi.

Vienīgais Latvijā Amerikā ražots simulators!


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
15.01.2013.

Jebkurām autoskolas FORTŪNA audzēknim ir iespēja iziet apmācību ar B, C kategoriju simulātoru. No 01.01.2013. stāja spēkā izmaiņas LR normatīvajā regulējumā, kas paredz traktortehnikas vadītāju apmācību ar simulātoriem. Janvārī autoskolas FORTŪNA filiālē Brīvības ielā 162, Rīgā. Ja jūs esiet autoskolas FORTŪNA audzēknis, jums ir iespēja iegūt sākotnējas iemaņas ar trenažieri, kas ir vienīgais Latvijā.

NVA kursi (izmantojot NVA kuponus)


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
27.01.2012.

SIA MBR veic bezdarbnieku, darba meklētāju un strādājošo apmācību, pamatojoties uz līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru un izsniegtu kuponu attiecīgai programmai.

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.